Lưu trữ Tháng tám 2013

Giải thể raa.ruby-lang.org

Chúng tôi quyết định giải thể raa.ruby-lang.org, còn được biết đến với tên “Ruby Application Archive (RAA)”. Chúng tôi không có server hay nhân lực để tiếp tục chạy dịch vụ này Nếu bạn muốn xem raa.ruby-lang.org, xin xem RAA trong Internet Archive.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2013 Lưu trữ