Lưu trữ Tháng bảy 2014

EOL cho 1.8.7 và 1.9.2

Thời gian bảo trì qua thời hạn cho bản Ruby 1.8.7 và 1.9.2 sẽ ngưng vào 31/07/2014.

Đọc tiếp...

<< Trở về 2014 Lưu trữ