Phát hành Ruby 2.2.5

Chúng tôi vừa phát hành Ruby 2.2.5.

Phiên bản này bao gồm nhiều bản vá lỗi, được liệt kê đầy đủ trong ChangeLog.

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.5.tar.bz2

  SIZE:  13350551 bytes
  SHA1:  f78473fe60a632b778599374ae64612592c2c9c1
  SHA256: 22f0c6f34c0024e0bcaaa8e6831b7c0041e1ef6120c781618b833bde29626700
  SHA512: d3224814361c297bc36646c2e40f63c461ccf5a77fea5a3acdcb2c7ad1705bb229ac6abbd7ad1ae61cbe0fefd7a008c6102568d11366ad3107179302cd3e734e
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.5.tar.gz

  SIZE:  16654395 bytes
  SHA1:  457707459827bd527347a5cee7b4dc509b486713
  SHA256: 30c4b31697a4ca4ea0c8db8ad30cf45e6690a0f09687e5d483c933c03ca335e3
  SHA512: 3dd8688c64b8b143bdd6b0f123b7c2ecdd1b93c7c9ee51b2774a3b0b864897789932c7ad406293a6ab12c9eb9db9cfb2940fc14e2afc4f79718994f7668cbd5f
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.5.tar.xz

  SIZE:  10457620 bytes
  SHA1:  58484284dd613e139e8f7023b1168e9034a8766d
  SHA256: f86feaa0a578e8da0924ced3ec68b25b50d69fc9a72cc8d919bc3c73f85f87d7
  SHA512: 6da4bdb0a43d56c7a8e4dddbcacf237e998ebb54706c8f835b53713dbdf924e40d5f89f63017515e1d66904ca01f28058cf296567104e06540c57f036dcdd0fe
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.5.zip

  SIZE:  18493821 bytes
  SHA1:  e4f497e5b79768ae93dd73ac26da4ff5dd722bfe
  SHA256: d5094d7cc50266772a8352c68b7fcd865889fd174c09e2f11bb003696cd04bb3
  SHA512: b3789063252e361aa4598ecd9170fc360f0d5685497975ce09442fe5815c438b67b95fc67e56b99ab4044a49715ed1a8b1fb089f757c7c0d1a777536e06de8cf
  

Lời nhắn

Xin gửi lời cảm ơn tới những người đã đóng góp cho việc phát hành phiên bản này.

Cùng với việc phát hành phiên bản mới, người duy trì Ruby 2.2 được thay đổi từ nagachika-san sang usa. Khoảng 2/3 các thay đổi trong phiên bản này (2.2.5) là do sự đóng góp của nagachika-san. Xin gửi lời cảm ơn tới ông vì những đóng góp tuyệt vời này.

Việc bảo trì Ruby 2.2, bao gồm cả phiên bản này, dựa trên “Thỏa thuận cho các phiên bản Ruby ổn định” của Ruby Association.