Ruby ra mắt ấn bản 2.2.6

Ruby 2.2.6 mới được phát hành

Bản này có kèm theo SSL certificates mới cho RubyGems, và fix khoảng 80 lỗi khác từ bản release trước.

Xen thêm chi tiết trong ChangeLog.

Download

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.6.tar.bz2

  SIZE:  13378616 bytes
  SHA1:  67b15fcc394bb1ffb5a7e926dcd6222d8e988188
  SHA256: e845ba41ea3525aafaa4094212f1eadc57392732232b67b4394a7e0f046dddf7
  SHA512: 7a93f72d236521ac28c8a0bc0c73cf805797a8813d22e02f42c5fc05dd39f6e422817272e0db6a24c245f6f97ad4b2b412a9a47ac50156ab186df596918a5f34
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.6.tar.gz

  SIZE:  16663387 bytes
  SHA1:  a5aaf19694470e543c8216e3f1189e48b6dbb0da
  SHA256: de8e192791cb157d610c48a9a9ff6e7f19d67ce86052feae62b82e3682cc675f
  SHA512: 221ea2d18ff23e65539ee184e09ef78643e46266a0ca18ccd2cb251970a6c057b843363f7c97541b2a6e68e1c3c41a36e2ae5c8218da888e0429473504abf66d
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.6.tar.xz

  SIZE:  10487776 bytes
  SHA1:  6248eb97cbb5533009ef91c100d42e72af283f16
  SHA256: 9414ecc0d09cf71c9a24e8dc82fcc87919ac7359fb08db2791d6c32bfd157339
  SHA512: a2cfde1c6df4df6b996f8d86c52b255fd43b469f8b9f0d7a81ce5f4de949a67025d8bead4ce61f03263eb6a8378b156b843f97b429208afaa1d3bfd0a7af4ef4
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.6.zip

  SIZE:  18506149 bytes
  SHA1:  6e207a91f13e301379d4fd37b7af847808185e41
  SHA256: 71bafc98c0b6f7b70cd79473952060e9b9fc36c8d57ee21c6b775451a16e6f9a
  SHA512: dfce7a0e1c3e3d64490dfad101897e8aaacb6f1c0b193a97a38a4288532ec65464796de898685497ba35f199ed6d8eeaf9bb84d31cab0ea4cfd762466597a840
  

Lời nhắn

Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ với ấn bản này.

Việc bảo trì của Ruby 2.2 (kèm luôn cả ấn bản này) được dựa trên “Bản chấp thuận về việc bảo trì các phiên bản Ruby bền vững” của Ruby Association.