Hướng dẫn đăng ký theo dõi bằng thủ công

Để đăng ký nhận thư, vui lòng gửi thư với nội dung thư (không phải tiêu đề) đến địa chỉ “điều khiển” tự động như sau:

subscribe
Ruby-Talk
Đối với Ruby-Talk, địa chỉ điều khiển là ruby-talk-request@ruby-lang.org, địa chỉ gửi mail là ruby-talk@ruby-lang.org, và địa chỉ quản trị viên là ruby-talk-owner@ruby-lang.org.
Ruby-Core
Đối với Ruby-Core, địa chỉ điều khiển là ruby-core-request@ruby-lang.org, địa chỉ gửi mail là ruby-core@ruby-lang.org, và địa chỉ quản trị viên là ruby-core-owner@ruby-lang.org.
Ruby-Doc
Đối với Ruby-Doc, địa chỉ điều khiển là ruby-doc-request@ruby-lang.org, địa chỉ gửi mail là ruby-doc@ruby-lang.org, và địa chỉ quản trị viên là ruby-doc-owner@ruby-lang.org.
Ruby-CVS
Đối với Ruby-CVS, địa chỉ điều khiển là ruby-cvs-request@ruby-lang.org, địa chỉ gửi mail là ruby-cvs@ruby-lang.org, và địa chỉ quản trị viên là ruby-cvs-owner@ruby-lang.org.

Hủy đăng ký nhận tin

Để hủy đăng ký nhận tin, bạn gửi mail với nội dung “unsubscribe” đến địa chỉ điều khiển:

unsubscribe

Vui lòng chắc chắn là nội chung gửi đi chỉ có văn bản thuần, bất cứ thư có định dạng HTML nào đều không được.

Mẹo nhỏ

Để xem danh sách các lệnh, gửi thư với nội dung “help” đến địa chỉ điều khiển.