1 | 2 | 3 | 4

Ruby w 20 Minut

Utwórzmy teraz obiekt klasy Greeter:

irb(main):035:0> g = Greeter.new("Pat")
=> #<Greeter:0x16cac @name="Pat">
irb(main):036:0> g.say_hi
Hi Pat!
=> nil
irb(main):037:0> g.say_bye
Bye Pat, come back soon.
=> nil

Gdy obiekt g jest utworzony, zapamiętuje on imię jako Pat. Hmm, co jeśli chcielibyśmy dostać się bezpośrednio do imienia ?

irb(main):038:0> g.@name
SyntaxError: compile error
(irb):52: syntax error
    from (irb):52

Niestety, nie możemy tak zrobić.

Pod Skórą Obiektu

Zmienne instancji są ukryte wewnątrz obiektu. Nie są ukryte jakoś bardzo głęboko, zobaczysz je kiedy zbadasz bliżej obiekt. Isnieją inne metody dostępu do zmiennych instancji, ale Ruby używa sprawdzonego, obiektowego podejścia “trzymania danych w pewien sposób ukrytych”.

Więc jakie to metody istnieją dla obiektów klasy Greeter?

irb(main):039:0> Greeter.instance_methods
=> ["method", "send", "object_id", "singleton_methods",
  "__send__", "equal?", "taint", "frozen?",
  "instance_variable_get", "kind_of?", "to_a",
  "instance_eval", "type", "protected_methods", "extend",
  "eql?", "display", "instance_variable_set", "hash",
  "is_a?", "to_s", "class", "tainted?", "private_methods",
  "untaint", "say_hi", "id", "inspect", "==", "===",
  "clone", "public_methods", "respond_to?", "freeze",
  "say_bye", "__id__", "=~", "methods", "nil?", "dup",
  "instance_variables", "instance_of?"]

Dużo metod. My zdefiniowaliśmy tylko dwie metody. Co tutaj się dzieje? No coż, to są wszystkie metody obiektów klas Greeter, kompletna lista, wliczając w to metody zdefiniowane w klasach nadrzędnych. Jeśli chcemy wyświetlić tylko metody zdefiniowane w klasie Greeter, możemy wskazać, że nie chcemy wyświetlać metod zdefiniowanych w klasach nadrzędnych poprzez przekazanie parametru false.

irb(main):040:0> Greeter.instance_methods(false)
=> ["say_bye", "say_hi"]

Zobaczmy więc, na jakie metody nasz obiekt odpowiada (responds_to):

irb(main):041:0> g.respond_to?("name")
=> false
irb(main):042:0> g.respond_to?("say_hi")
=> true
irb(main):043:0> g.respond_to?("to_s")
=> true

Rozumie więc say_hi, oraz to_s (oznaczającą zamienienie czegoś w stringa, metoda która jest zdefiniowana domyślnie dla każdego obiektu), ale nie wie nic o metodzie name.

Zmienianie Klas—Na To Nigdy Nie Jest Za Późno

Co jeśli chielibyśmy wyświetlić albo zmienić imię (name)? Ruby zapewnia nam łatwy dostępn do zmiennych obiektu.

irb(main):044:0> class Greeter
irb(main):045:1>  attr_accessor :name
irb(main):046:1> end
=> nil

W Rubim możesz ponownie otworzyć klasę i zmodyfikować ją. To nie zmienia żadnych obiektów, które juz isnieją, ale zmienia obiekty, które dopiero powstaną. Utwórzmy więc nowy obiekt i pobawmy się jego właściwością @name.

irb(main):047:0> g = Greeter.new("Andy")
=> #<Greeter:0x3c9b0 @name="Andy">
irb(main):048:0> g.respond_to?("name")
=> true
irb(main):049:0> g.respond_to?("name=")
=> true
irb(main):050:0> g.say_hi
Hi Andy!
=> nil
irb(main):051:0> g.name="Betty"
=> "Betty"
irb(main):052:0> g
=> #<Greeter:0x3c9b0 @name="Betty">
irb(main):053:0> g.name
=> "Betty"
irb(main):054:0> g.say_hi
Hi Betty!
=> nil

Użycie attr_accessor zdefiniowało dwie nowe metody dla nas, name aby odczytać wartość oraz name= aby ją ustawić.

Witanie Wszystkiego, MegaGreeter Nie Opuszcza Niczego!

Nasz witający obiekt nie jest bardzo interesujący, może on zajmować się tylko jedną osobą naraz. Co jeśli mielibyśmy pewien rodzaj MegaGreeter’a, który mógłby witać albo cały świat, jedną osobę albo całą listę osób ?

Napiszmy go tym razem w pliku a nie w interaktywnej konsoli IRB’a.

Aby wyjść z IRB’a wpisz “quit”, “exit” albo po prostu naciśnij Control-D.

#!/usr/bin/env ruby

class MegaGreeter
 attr_accessor :names

 # Create the object
 def initialize(names = "World")
  @names = names
 end

 # Say hi to everybody
 def say_hi
  if @names.nil?
   puts "..."
  elsif @names.respond_to?("each")
   # @names is a list of some kind, iterate!
   @names.each do |name|
    puts "Hello #{name}!"
   end
  else
   puts "Hello #{@names}!"
  end
 end

 # Say bye to everybody
 def say_bye
  if @names.nil?
   puts "..."
  elsif @names.respond_to?("join")
   # Join the list elements with commas
   puts "Goodbye #{@names.join(", ")}. Come back soon!"
  else
   puts "Goodbye #{@names}. Come back soon!"
  end
 end

end


if __FILE__ == $0
 mg = MegaGreeter.new
 mg.say_hi
 mg.say_bye

 # Zmień imię na "Zeke"
 mg.names = "Zeke"
 mg.say_hi
 mg.say_bye

 # Zmień imię na tablicę imion
 mg.names = ["Albert", "Brenda", "Charles",
  "Dave", "Engelbert"]
 mg.say_hi
 mg.say_bye

 # Zmień imię na nil
 mg.names = nil
 mg.say_hi
 mg.say_bye
end

Zapisz ten plik pod nazwą “ri20min.rb”, i uruchom go wpisując “ruby ri20min.rb”. Wynik poniżej:

Hello World!
Goodbye World. Come back soon!
Hello Zeke!
Goodbye Zeke. Come back soon!
Hello Albert!
Hello Brenda!
Hello Charles!
Hello Dave!
Hello Engelbert!
Goodbye Albert, Brenda, Charles, Dave, Engelbert. Come
back soon!
...
...

W powyższym przykładzie jest sporo nowych rzeczy, którym możemy się bliżej przyjrzeć.