Ruby 2.1.5 发布了

Ruby 2.1.5 发布了。

此次发布包含了对 REXML DoS 风险的安全性修正。与上一版里面已经修正的风险类似,但本次也有新的不同:

同时包含了一些错误修正。

参考ticketsChangeLog来了解更多细节。

下载

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.5.tar.bz2

  SIZE:  11994454 bytes
  MD5:  a7c3e5fec47eff23091b566e9e1dac1b
  SHA256: 0241b40f1c731cb177994a50b854fb7f18d4ad04dcefc18acc60af73046fb0a9
  SHA512: d4b1e3c2b6a0dc79846cce056043c48a2a2a97599c76e9a07af21a77fd10e04c8a34f3a60b6975181bff17b2c452af874fa073ad029549f3203e59095ab70196
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.5.tar.gz

  SIZE:  15127433 bytes
  MD5:  df4c1b23f624a50513c7a78cb51a13dc
  SHA256: 4305cc6ceb094df55210d83548dcbeb5117d74eea25196a9b14fa268d354b100
  SHA512: a7da8dc755e5c013f42269d5e376906947239b41ece189294d4355494a0225590ca73b85261ddd60292934a8c432231c2308ecfa137ed9e347e68a2c1fc866c8
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.5.tar.xz

  SIZE:  9371780 bytes
  MD5:  8a30ed4b022a24acbb461976c9c70789
  SHA256: 22ba1eb8d475c9ed7e0541418d86044c1ea4c093ab79c300c38fc0f721afe9a3
  SHA512: 8a257da64158d49bc2810695baf4b5849ef83e3dde452bf1e4823e52e8261225427d729fce2fb4e9b53d6d17ca9c96d491f242535c2f963738b74f90944e2a0b
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.5.zip

  SIZE:  16657694 bytes
  MD5:  810cd05eb03c00f89b0b03b10e9a3606
  SHA256: 69c517a6d3ea65264455a9316719ffdec49cf6a613a24fd89b3f6da7146a8aa7
  SHA512: a55cf5970203904e7bc8cef2b6fbf7b8d5067a160289a1a49d13c4dfef8c95002bcdf697f5d04d420ef663efad5ee80d5a9e4e7445c4db9a02f9cbc9e4b8444e
  

发布评论

对频繁的发布导致的不便深感抱歉。

感谢所有帮助了本次发布的朋友。