Ruby 2.2.1 发布

我们很高兴地宣布 Ruby 2.2.1 正式发布了! 该版本是 Ruby 2.2 系列的第一个 TEENY 补丁版本。

这个版本发布包含了对 ffi 编译失败与 Symbol GC 中内存泄漏问题的修复(详见 Bug #10686)。

请见 ChangeLog 以了解更多细节。

下载

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.1.tar.bz2

  SIZE:  13326768 bytes
  MD5:  06973777736d8e6bdad8dcaa469a9da3
  SHA256: 4e5676073246b7ade207be3e80a930567a88100513591a0f19fc38e247370065
  SHA512: af6a8e75a66b953ff33ecbca5111bcf1c6560b6b48b370b700820fcbe91363146c5ac8abd670a14e693b44343ae598bab472ed2902834304c03ffcd9550886d1
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.1.tar.gz

  SIZE:  16512208 bytes
  MD5:  b49fc67a834e4f77249eb73eecffb1c9
  SHA256: 5a4de38068eca8919cb087d338c0c2e3d72c9382c804fb27ab746e6c7819ab28
  SHA512: 97b92251c612e40ad84c3ce612b0f410010ed72f564a4223af1c8df3f7c9d7b7acea9d75423f033752902e4829272c5c94496eae7f504d2be7442e44519b8e93
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.1.tar.xz

  SIZE:  10320352 bytes
  MD5:  f7570579539faaa734c02e2857370298
  SHA256: 3b2852c07fdc12d0ba2b5698c7587ae2b46141539a526d143da5860b55a626c0
  SHA512: 853517426cd4735bab42298a13cef6f4864b6f8787c3985eaa39a4d1efb40e121bdb51e874b567f0ec339fe001920bcd165067633992b2be30e7804191559151
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.1.zip

  SIZE:  18457205 bytes
  MD5:  fc0a654425419e9397a1a6858a76325d
  SHA256: 73af1b1a9d5ceebfc129f270652fe81d9f760082c9fb3206a81bb7162b2a4087
  SHA512: 7150f0b6c6d27e6053ac88309903adf42fce537b8228740b97929712689c5623757aeb8a76dab1126cb70970c860fedb55a28c4660d818845921c0c74f8563f8
  

发布后记

有很多的开发者和用户为我们提供了 Bug 反馈,帮助我们完成了该版本的发布。 感谢他们的贡献。