Ruby 2.1.6 发布

Ruby 2.1.6 已经发布。

该发布包含了修复一个 OpenSSL 扩展的安全漏洞。 详细内容如下。

同时修复了许多bug。 详细内容请参考 tickets 以及 ChangeLog

下载

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.6.tar.bz2

  SIZE:  12011651 bytes
  SHA1:  380c3a5fa508fdaa2b227dbc00c56f703fd271d4
  SHA256: 7b5233be35a4a7fbd64923e42efb70b7bebd455d9d6f9d4001b3b3a6e0aa6ce9
  SHA512: 75d58120b5f387bcadbf6d19e85624f78c74f81b9018baef39207214673f7ebc0700ab31145acd88b4071c896ba8e1302a29c90955bcf5f8c863634125022aa6
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.6.tar.gz

  SIZE:  15141710 bytes
  SHA1:  426289b6647ce35ad101091825b6e7e5fce207f3
  SHA256: 1e1362ae7427c91fa53dc9c05aee4ee200e2d7d8970a891c5bd76bee28d28be4
  SHA512: 6563d8f39623ed5ba227725c54e630886412938bdf7c4cf03337d6c245af58d92274a098ea0e03bfd0e94970f4ee82909c366ae81db4b9317c10b92167bfc46d
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.6.tar.xz

  SIZE:  9381724 bytes
  SHA1:  e429644f27c243474268bf548e6fa95d05579aaf
  SHA256: 137b27bffefd795fd97c288fff539d135f42320f8a1afddde99a34e1fbe7314e
  SHA512: 0cf91fe7ae53a3f9c034fa5996eeed91889b942b8e595e84be4e244adc30d79aa3f540cc6f657982715069dfb14af20786557689d9a8fe4bbfc66280e84dd6cf
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.6.zip

  SIZE:  16671680 bytes
  SHA1:  e79a033ab847e0d67940e31bac0debf197fad615
  SHA256: ecbc4b97cc78e96e01375b961936133279db806044fd4d23771136dae4c1056d
  SHA512: d1450bd013dbaabf10d7097e9dcd8c3f027110c08693ee7c94c002ea96b7e6e171c951b8b1ca3971b7f89e05b15df00ec56a006f9393889ae7f8045e9b328fad
  

发布评论

感谢所有为本次发布提供帮助的人,特别感谢 nagachika。

Ruby 2.1 包括本次发布的版本的维护是基于Ruby 协会的“Ruby稳定版本协议”。