Ruby 2.2.2 发布

我们很高兴地宣布发布 Ruby 2.2.2。这是 Ruby 2.2 的一个 TEENY 版本。

这次发布包含了修复 OpenSSL 扩展的主机名验证漏洞。

以及一些 Bug 的修正。详见 ChangeLog

下载

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.2.tar.bz2

  SIZE:  13314437 bytes
  SHA1:  de97ec6132ac76bb7c0f92b5ca4682138093af1b
  SHA256: f3b8ffa6089820ee5bdc289567d365e5748d4170e8aa246d2ea6576f24796535
  SHA512: d6693251296e9c6e8452786ce6b0447c8730aff7f92d0a92733444dbf298a1e7504b7bd29bb6ee4f2155ef94ccb63148311c3ed7ac3403b60120a3ab5c70a162
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.2.tar.gz

  SIZE:  16613636 bytes
  SHA1:  29c51a17639d921b1ae51cd80a9d7584f67d5e1c
  SHA256: 5ffc0f317e429e6b29d4a98ac521c3ce65481bfd22a8cf845fa02a7b113d9b44
  SHA512: 0603f962980e14d206f8f1b3d5bb1b19d65f369bde71a686f3b4cef1d1dd09ef39afac3170947324f29a4ac17b99f9d406e5ca33b4950ece2e5baca0a42c791c
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.2.tar.xz

  SIZE:  10463044 bytes
  SHA1:  58cfec8db9b51ad1ff3bd2b9065da087913a6268
  SHA256: f033b5d08ab57083e48c1d81bcd7399967578c370b664da90e12a32891424462
  SHA512: bd72d0a4c017e2527659f64ef2781bbe8bd540a2302eaa60234a12282fd53c359e04205c56385402c67e81bb9dab3b88de53de82e12bb13e3386c26301043b64
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.2.zip

  SIZE:  18448642 bytes
  SHA1:  7d26835cb7711dfe75f2c10fe38cb85f5ed56df5
  SHA256: dd96db09348034b21889df1b561c7482ee553558486707503c83908eddb3c768
  SHA512: 7487032e9108ea4b35f909e26c7202994524090b3c237713b8b406917cf65543ec7372d260dcacd5c9b269bb7645e1703b3a64ca3cc2efc8b2135c1d06729246
  

发布评论

感谢为本次发布提供协助的代码提交者和各位开发人员。感谢他们的贡献。