Ruby 2.2.5 发布

Ruby 2.2.5 今天发布了。

这一版修正了很多缺陷,详情参见更改日志

下载

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.5.tar.bz2

  SIZE:  13350551 bytes
  SHA1:  f78473fe60a632b778599374ae64612592c2c9c1
  SHA256: 22f0c6f34c0024e0bcaaa8e6831b7c0041e1ef6120c781618b833bde29626700
  SHA512: d3224814361c297bc36646c2e40f63c461ccf5a77fea5a3acdcb2c7ad1705bb229ac6abbd7ad1ae61cbe0fefd7a008c6102568d11366ad3107179302cd3e734e
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.5.tar.gz

  SIZE:  16654395 bytes
  SHA1:  457707459827bd527347a5cee7b4dc509b486713
  SHA256: 30c4b31697a4ca4ea0c8db8ad30cf45e6690a0f09687e5d483c933c03ca335e3
  SHA512: 3dd8688c64b8b143bdd6b0f123b7c2ecdd1b93c7c9ee51b2774a3b0b864897789932c7ad406293a6ab12c9eb9db9cfb2940fc14e2afc4f79718994f7668cbd5f
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.5.tar.xz

  SIZE:  10457620 bytes
  SHA1:  58484284dd613e139e8f7023b1168e9034a8766d
  SHA256: f86feaa0a578e8da0924ced3ec68b25b50d69fc9a72cc8d919bc3c73f85f87d7
  SHA512: 6da4bdb0a43d56c7a8e4dddbcacf237e998ebb54706c8f835b53713dbdf924e40d5f89f63017515e1d66904ca01f28058cf296567104e06540c57f036dcdd0fe
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.5.zip

  SIZE:  18493821 bytes
  SHA1:  e4f497e5b79768ae93dd73ac26da4ff5dd722bfe
  SHA256: d5094d7cc50266772a8352c68b7fcd865889fd174c09e2f11bb003696cd04bb3
  SHA512: b3789063252e361aa4598ecd9170fc360f0d5685497975ce09442fe5815c438b67b95fc67e56b99ab4044a49715ed1a8b1fb089f757c7c0d1a777536e06de8cf
  

发布记事

感谢对这一版提供帮助的所有人。

从这一版开始,Ruby 2.2 的维护者由 nagachika-san 变成 usa。在这一版中,约三分之二的变化是 nagachika-san 改动的。感谢他的极大贡献。

对 Ruby 2.2(包括这一版)的维护遵守了 Ruby 协会制定的“Ruby 稳定版协议”。