Ruby 2.3.1 发布

Ruby 2.3.1 今天发布了。

这是 2.3 系列的第一个小版本。

这一版修正了很多缺陷,详情参见更改日志

下载

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.1.tar.bz2

  SIZE:  14432088 bytes
  SHA1:  4ee76c7c1b12d5c5b0245fc71595c5635d2217c9
  SHA256: 4a7c5f52f205203ea0328ca8e1963a7a88cf1f7f0e246f857d595b209eac0a4d
  SHA512: a8659b96a3a481a3dbdbb6997eb18ff1f8cd926a9707a90d071e937315c21d372c89252f0d44732ae5007d2678fda8c8fbceafa4e4b4ff500d236fb796284d8d
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.1.tar.gz

  SIZE:  17797997 bytes
  SHA1:  c39b4001f7acb4e334cb60a0f4df72d434bef711
  SHA256: b87c738cb2032bf4920fef8e3864dc5cf8eae9d89d8d523ce0236945c5797dcd
  SHA512: 7399d59b54764e02760ed6cac525a43c5e7212aebbbff8a04234dc45adbc0cd9fe1ff9a9328eefd38f02d3b6c5b2e3ca843808784755ff4e66ded624f55c150a
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.1.tar.xz

  SIZE:  11407048 bytes
  SHA1:  83499c14c674cf2d88e495031434a94c06330879
  SHA256: 6725b5534d5a3a21ec4f14d6d7b9921a0d00d08acb88fd04cd50b47b70496338
  SHA512: e9d89aeefb1b1e72cee9d3d414b27c793cf09ff3ed5e0ea5277a2b6ae1cae9fdbf6b404a84b42c0c6835754eb04674fc4f1470fbfedabeee3f57e518f13db633
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.1.zip

  SIZE:  19842037 bytes
  SHA1:  ab9dec602b11ee4cfc295d6aa87ebe712372d123
  SHA256: 4c8ae431b33f78d64cabb31911e0890e9a3ac380b4f22b11738f9baeeda51763
  SHA512: a26d3ab5983c6f3ea454e3e75554137305525479e4c15c0ae424689e870e2c5a9f0fe194975cf362cc5528ce601e31a0a15b87c7af200fd0d1da17459435b953
  

发布记事

这一版的发布得益于众多提交者、开发者和用户的缺陷报告,感谢所有的贡献者。