Ruby 2.3.2 发布

Ruby 2.3.2 已经发布了。

这是 2.3 的 TEENY 版本稳定版发布。

本次发布将 RubyGems 更新至 2.5.2,并更新了其内置的 SSL 证书。

同时还修正了一些漏洞。 请查阅 ChangeLog 进一步了解。

下载

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.2.tar.bz2

  SIZE:  14428572 bytes
  SHA1:  7adc23d308d335486a03f0099dad2b2f44b8a4a8
  SHA256: e6ce83d46819c4120c9295ff6b36b90393dd5f6bef3bb117a06d7399c11fc7c0
  SHA512: 78699bae5b0a2382a58f9d51f7d891341f00ad3a90d9ca06b68b1b245cf5acebc3a82133e39bf6a412ac999a5c0f778a0dab177c2569ffbee085ffff6f6ec38e
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.2.tar.gz

  SIZE:  17814200 bytes
  SHA1:  baef56b27941bfbfac6e2cd005b686d320c7f124
  SHA256: 8d7f6ca0f16d77e3d242b24da38985b7539f58dc0da177ec633a83d0c8f5b197
  SHA512: 833e76555c72fd142d89701715e6c6d838121347c4c7aa857478ba1e8f7596aa7c4fd1950046322747e46db041288747e4c1943cf9b13e064c6e85ee60d6515a
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.2.tar.xz

  SIZE:  11420276 bytes
  SHA1:  b7c780dbfc34b5baea116504ae700f68c92379a0
  SHA256: 5c78f311045ce48160092160444dec2744941a5e37d7865032978bd5bf392f0c
  SHA512: f2e602281cbcfad81b8197b9555bf637a1ef34f51dbc7548e5e0c5996ab1b7db5bd9eeb902128d37eed90f39b559c569aa75f2b29fe5f65085be65a63206fd72
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.2.zip

  SIZE:  19861601 bytes
  SHA1:  1ac64ad7cb1ed9004101812f5b707c151570dd84
  SHA256: b8ad5b47fad22610476a4abc1c32b8e558265f9b20a5865a12836709028cbd76
  SHA512: 8a794c8eed53380b026b150b0ce176af2a6ba278d5f7a5067e27615940ae85b6af28ac7187adc5d7af04c82442271ed0d8530d9fe751810ecc6c75340f81bd03
  

发布记

许多提交者、开发者、和用户提供的漏洞报告帮助我们发布了这个版本。 感谢诸位的贡献。