Ruby 2.2.9 已发布

Ruby 2.2.9 已发布。此次发布包含数个安全漏洞的修复。请查询以下文章以获取详细信息。

Ruby 2.2 正处于安全维护期,于 2018 年 3 月停止。此后 Ruby 2.2 的维护将会停止。我们建议您着手迁移至更新的 Ruby 版本,例如 2.4 或 2.3。

下载

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.9.tar.bz2

  SIZE:  13371232 bytes
  SHA1:  773ba9b51bde612866f656c4531f59660e2b0087
  SHA256: 5e3cfcc3b69638e165f72f67b1321fa05aff62b0f9e9b32042a5a79614e7c70a
  SHA512: 2a8c8770fda20a22b79c9115b6f468f8e7ea1092c84a5089af7a3122163e5ad298b493e6637e4d93ba02d899d8a619c94064dda8ac98cf3b93f64f45d5401085
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.9.tar.gz

  SIZE:  16681209 bytes
  SHA1:  cbeb1b892ffcaca8728c1cb8d513e1b485bc5eba
  SHA256: 2f47c77054fc40ccfde22501425256d32c4fa0ccaf9554f0d699ed436beca1a6
  SHA512: 34e440d529b3bb6b2a7c0e68e64c66c903b96b736ca527398d4493e7451353c08f7cc68b83c55011b53d76411c118fcb3c9e70c1a08439a591eeee98c430c297
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.9.tar.xz

  SIZE:  10511456 bytes
  SHA1:  1144e19b4cdc77ee036847d261013c88fc59b5f8
  SHA256: 313b44b1105589d00bb30b9cccf7da44d263fe20a2d8d269ada536d4a7ef285c
  SHA512: c4ef84cd00f72f60d6c168f0726d9d7e9573549c2bbae83893e1a9d5e64fc7938f4c9d50a47147b28b37cbf36263f95e10a810c0797bad941775a48d75a8c933
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.9.zip

  SIZE:  18523114 bytes
  SHA1:  ebc8ba0ae1178bf4a84b38dd0fdd97de82406cf4
  SHA256: c3055ef4f985079d392dddebb1eab1e91851bfc19c0e8a11779872647d89b3b1
  SHA512: 41de195641bc8cca43a726c1d707720dc9d3b8a853002548a31d171508b78dc353328c9a526dfbbc76493307c0e9e5fce669cc9fc3efc9626f84f2af5aca1a55
  

发布记

在此感谢所有帮助此版本发布的人。