Ruby 2.5.6 已发布

Ruby 2.5.6 已发布。

此次发布包含上个版本发布后约 40 个错误的修复,也包含一个安全性修复。请检查以下主题以了解详情。

详细的变动请参阅提交记录

下载

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.5/ruby-2.5.6.tar.bz2

  SIZE:  14073430 bytes
  SHA1:  a1b497237770d2a0d1386408fc264ad16f3efccf
  SHA256: 24fc2a417e71150cd2229ec204afc8f467ebb15a8e295aab5d4bceebfb05e18d
  SHA512: e4511d42d19a7bb39ea79f66bb4eca54b63c2a9d27addc035d6d670c1e59ee48a0c6e9c6bc7d082d1f1114b0668831dce3b7422034517f3c4a06ced0e47a7914
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.5/ruby-2.5.6.tar.gz

  SIZE:  17684288 bytes
  SHA1:  d2dd34da5f3b63a0075e50133f60eb35d71b7543
  SHA256: 1d7ed06c673020cd12a737ed686470552e8e99d72b82cd3c26daa3115c36bea7
  SHA512: dc34243129a40b4b16fe171d70bcbdac255819868c608f3ca9f2866124fd6cfde0f3990d5e08a42752427d9066981ca14a634679b9bed5bca9f349a8526d0f35
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.5/ruby-2.5.6.tar.xz

  SIZE:  11323612 bytes
  SHA1:  5008b35d386c4b663b7956a0790b6aa7ae5dc9a9
  SHA256: 7601e4b83f4f17bc1affe091502dd465282ffba0761dea57c071ead21b132cee
  SHA512: 4fe5f8bad5d320f8f17b02ce15afee341e7b0074efcfd98d8944e0cb7c448e0660c4553dd5c0328ee3b49fea3247642f85c60bdce431ed57f58b6326dfd48ee1
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.5/ruby-2.5.6.zip

  SIZE:  21263348 bytes
  SHA1:  4a3859319dd9f1f4d43e2a2bf874ca8233d39b15
  SHA256: c86b0a9bfe47df5639cf134eabd3ebc2711794226ccb02e22094e46aa3e887f4
  SHA512: 8aa96c4e6692ed8c9f8fe4ceb2a91829bb5fa98ef53a4bc85f3a3d0cd66d60bb80985359bd9f7020de7d1cc39c7223559aa20dfdcc01d890624b71b935c6f8da
  

发布记

感谢所有帮助发布此版本的人。

Ruby 2.5 的维护(包含本版本)是基于 Ruby 协会的「稳定版本协议」。