Ruby 2.6.4 已发布

Ruby 2.6.4 已发布。

此次发布修复了数个安全漏洞。请检查以下主题以了解详情。

详细的变动请参阅提交记录

下载

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.6/ruby-2.6.4.tar.bz2

  SIZE:  14426299 bytes
  SHA1:  fa1c7b7f91edb92de449cb1ae665901ba51a8b81
  SHA256: fa1ecc67b99fa13201499002669412eae7cfbe2c30c4f1f4526e8491edfc5fa7
  SHA512: a9fa2f51fb5f86cd8dcaa0925fe6f13d4f19f110b5d4c5fd251f199d16aaf920db39ad3bb50460eb94ab8d471ab2ac8bb54daea4a3bb080eaf45250aac3437fe
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.6/ruby-2.6.4.tar.gz

  SIZE:  16503137 bytes
  SHA1:  2eaddc428cb5d210cfc256a7e6947196ed24355b
  SHA256: 4fc1d8ba75505b3797020a6ffc85a8bcff6adc4dabae343b6572bf281ee17937
  SHA512: 3dad0d98695e10ece015933e96114ffd9a10d3c59d1ead8a9ab041df113aabee3f4100aa7ffe7ef5c43b62ac3c7506c3f3ceeb8828b2a800b6d0f4119d5bf926
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.6/ruby-2.6.4.tar.xz

  SIZE:  11727940 bytes
  SHA1:  6ef7d60b8aaa5efb04de2eb4b682f91bc0ab3910
  SHA256: df593cd4c017de19adf5d0154b8391bb057cef1b72ecdd4a8ee30d3235c65f09
  SHA512: 930a4162fdb008d2446247908c14269fd13db4dc80bd2bb201a65a69c03f5933f97b4c5079ccd2a12db4934ff97b2debaa10a6c6f5c3060e55873f4397747eaa
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.6/ruby-2.6.4.zip

  SIZE:  19922060 bytes
  SHA1:  3e1d98afc7804a291abe42f0b8e2e98219e41ca3
  SHA256: 8446eaaa633a8d55146df0874154b8eb1e5ea5a000d803503d83fd67d9e9372c
  SHA512: 5696f2921b8488bde42536dd23d933c8a5ab9ce33632760d217d79567324c4a20f8007d4815f33e56c0a764d1ca372b40c41a5937f9938bb1d63ea078d10d657
  

发布记

许多提交者、开发者和漏洞报告者帮助了此版本的发布,在此感谢他们。