Ruby 2.4.4 已发布

Ruby 2.4.4 已发布。

此版本修复了一些漏洞,包括一些安全性漏洞。

除以上提及之漏洞,我们还修复了许多其他漏洞。请查询 commit logs 以获取详情。

下载

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.4.tar.bz2

  SIZE:  12659705 bytes
  SHA1:  1cc548ba3eb821e29ab92ac13e1d5c7bf23b1526
  SHA256: 45a8de577471b90dc4838c5ef26aeb253a56002896189055a44dc680644243f1
  SHA512: ae632852a5f413561d8134e9ef3bb82adb37317696dd293ef92cb76709ecd45718f14116ecce35b12f1c2dd53ccae8dabc7a924a270072b697512d11f4922347
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.4.tar.gz

  SIZE:  14225338 bytes
  SHA1:  ec82b0d53bd0adad9b19e6b45e44d54e9ec3f10c
  SHA256: 254f1c1a79e4cc814d1e7320bc5bdd995dc57e08727d30a767664619a9c8ae5a
  SHA512: fa1f6d3a4856046d4f9c3e652be225ae67f3e9ff0d117b6ed327d58cfb717fb9b1ce81d06a3302e486e7da0b5f67b16341666ceb02a554a428d221d008263ed8
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.4.tar.xz

  SIZE:  10049304 bytes
  SHA1:  0eac83a0818e1d6bc661abd9f90457cff8868cff
  SHA256: 1d0034071d675193ca769f64c91827e5f54cb3a7962316a41d5217c7bc6949f0
  SHA512: 4dc112a149273d4221484ccbf1260c6c5fcad7e0a6e4bc91e4ef69cbc093d3191f7abd71420f80d680f8ea5d111e6803ba2af32166aa501913639e6d5696fde0
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.4.zip

  SIZE:  15685143 bytes
  SHA1:  4ac11e6915c168a235b854014aa2a0d540cabd68
  SHA256: d0ca0561be0045f2e094f2ba94f1585e66e9c1e91fe6de3f3035f4d67dce7650
  SHA512: 79b655fda332d44097e108a76c4ff74f16930cd3ef3951c7988df325781aa0b3e724697107d964735f31a2457a835f08fa72c4eadd5ef7d3ccc1e6c9185f37e3
  

发布记

许多提交者、开发者和提供漏洞报告的用户帮助我们发布了这个版本。在此感谢这些人的贡献。