ruby-lang.org 越南文版本的官網

ruby-lang.org 越南文版本的官網 剛剛發佈了。

特別感謝以下的譯者:

  • Trung Lê (joneslee85)
  • Hiếu Lê (modology)
  • Thanh Chinh Ban (thanhbc)
  • Phạm Tiến Đạt (tiendat0510)

如果你也想為 Ruby 社群貢獻,可以透過更新此站來幫忙。只要訪問 ruby-lang.org on GitHub,回報問題或發送 pull requests 就可以了,從今天開始貢獻吧!