Ruby 3.2.4 發布

Ruby 3.2.4 已經發布了。

本次發布版本包含安全性修正。 細節請參考下列內容。

詳細的變動請參閱 GitHub 發布

下載

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/3.2/ruby-3.2.4.tar.gz

  SIZE: 20581711
  SHA1: a177e809102270f1cd77bf23c6df30c50ee7c107
  SHA256: c72b3c5c30482dca18b0f868c9075f3f47d8168eaf626d4e682ce5b59c858692
  SHA512: b695b98dac7bb2c8755a106d949cb1b1b91551092fad263765171ddf8a4d86585259ffab5f7cc9bace70143d645dbe5932cfc61c6dba7817177de391d76bcd79
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/3.2/ruby-3.2.4.tar.xz

  SIZE: 15175656
  SHA1: 2806593a486f54ce56e5ba83c152f397e48eb416
  SHA256: e7f1653d653232ec433472489a91afbc7433c9f760cc822defe7437c9d95791b
  SHA512: fb0af37be4b6ad7b98ab9f8a508952238ee68b5828e3926331e4db52e2ebc1e6046f31114069322db0cd3bea7c9b82ace91c8564573ddcfa1f960877b237dbff
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/3.2/ruby-3.2.4.zip

  SIZE: 24739492
  SHA1: e81354859b904711ce18eda1f42960a53caf3019
  SHA256: 7edc0163bb033e895a8a97392be0146daec03769c1a6c7f8d084b6e8dc7f7299
  SHA512: b52a95b19d98ff5bd29aa74cb7d2cbad58f1ccad75892ad966aec35eef1a57f7c9727b8fd2a51c5c6a1677eaf67226afceee8ce079e523c7b264e841790ddcae
  

發布紀錄

許多提交者、開發者和漏洞回報者幫助了此版本的發佈,在此感謝所有人的貢獻。