1 | 2 | 3 | 4

Ruby в 20 минути

Нека създадем и използваме нов обект:

irb(main):035:0> g = Greeter.new("Pat")
=> #<Greeter:0x16cac @name="Pat">
irb(main):036:0> g.say_hi
Hi Pat!
=> nil
irb(main):037:0> g.say_bye
Bye Pat, come back soon.
=> nil

След като веднъж сме създали обектът g, той запаметява името Pat. Какво би се случило, ако искаме да променим името директно ?

irb(main):038:0> g.@name
SyntaxError: compile error
(irb):52: syntax error
    from (irb):52

Изходът от горния пример е грешка.

Под повърхноста на обекта

Променливите на инстанциите са скрити от външно въздействие. Всъщност те са видими при инспекция на обекта и има начини за достъп до тях, но Ruby се старае да капсулира данните, следвайки обектно-ориентирания подход.

Може да разгледаме достъпните методи за обектите от тип Greeter лесно:

irb(main):039:0> Greeter.instance_methods
=> ["method", "send", "object_id", "singleton_methods",
  "__send__", "equal?", "taint", "frozen?",
  "instance_variable_get", "kind_of?", "to_a",
  "instance_eval", "type", "protected_methods", "extend",
  "eql?", "display", "instance_variable_set", "hash",
  "is_a?", "to_s", "class", "tainted?", "private_methods",
  "untaint", "say_hi", "id", "inspect", "==", "===",
  "clone", "public_methods", "respond_to?", "freeze",
  "say_bye", "__id__", "=~", "methods", "nil?", "dup",
  "instance_variables", "instance_of?"]

Интересно е да видим, че обектът “притежава” доста методи, въпреки, че ние сме дефинирали само 3. Ще разбулим мистерията, като кажем, че това са всички методи на обектът Greeter, включително и тези от наследените класове. За да скрием от показване наследените методи ще използваме флага false при извикването на instance_methods:

irb(main):040:0> Greeter.instance_methods(false)
=> ["say_bye", "say_hi"]

Съществува метод, който ни дава представа какви методи може да извикаме върху обекта:

irb(main):041:0> g.respond_to?("name")
=> false
irb(main):042:0> g.respond_to?("say_hi")
=> true
irb(main):043:0> g.respond_to?("to_s")
=> true

Никога не е късно за промяна на класа

Как да процедираме, ако искаме да отпечатаме или променим директно името, зададено в клас ? Ruby предлага лесен начин за достъп до променливите на обекта.

irb(main):044:0> class Greeter
irb(main):045:1>  attr_accessor :name
irb(main):046:1> end
=> nil

В Ruby лесно може да отворим класа отново за модификация. Промените ще се отразят на наличните и новите обекти. Нека създадем нов обект.

irb(main):047:0> g = Greeter.new("Andy")
=> #<Greeter:0x3c9b0 @name="Andy">
irb(main):048:0> g.respond_to?("name")
=> true
irb(main):049:0> g.respond_to?("name=")
=> true
irb(main):050:0> g.say_hi
Hi Andy!
=> nil
irb(main):051:0> g.name="Betty"
=> "Betty"
irb(main):052:0> g
=> #<Greeter:0x3c9b0 @name="Betty">
irb(main):053:0> g.name
=> "Betty"
irb(main):054:0> g.say_hi
Hi Betty!
=> nil

Използването на attr_accessor дефинира два нови метода, name за прочитане на стойността и name= за промяна на стойността.

Приветстване на всички !

В този си вид, класът ни може да приветства само един човек едновременно. Следващия пример ни показва как може да поздравим един човек, списък от хора или света глобално.

Нека напишем програмата в отделен файл вместо в IRB.

За да излезете от IRB, напишете “quit”, “exit” или просто натиснете Control-D.

#!/usr/bin/env ruby

class MegaGreeter
 attr_accessor :names

 # Create the object
 def initialize(names = "World")
  @names = names
 end

 # Say hi to everybody
 def say_hi
  if @names.nil?
   puts "..."
  elsif @names.respond_to?("each")
   # @names is a list of some kind, iterate!
   @names.each do |name|
    puts "Hello #{name}!"
   end
  else
   puts "Hello #{@names}!"
  end
 end

 # Say bye to everybody
 def say_bye
  if @names.nil?
   puts "..."
  elsif @names.respond_to?("join")
   # Join the list elements with commas
   puts "Goodbye #{@names.join(", ")}. Come back soon!"
  else
   puts "Goodbye #{@names}. Come back soon!"
  end
 end

end


if __FILE__ == $0
 mg = MegaGreeter.new
 mg.say_hi
 mg.say_bye

 # Change name to be "Zeke"
 mg.names = "Zeke"
 mg.say_hi
 mg.say_bye

 # Change the name to an array of names
 mg.names = ["Albert", "Brenda", "Charles",
  "Dave", "Engelbert"]
 mg.say_hi
 mg.say_bye

 # Change to nil
 mg.names = nil
 mg.say_hi
 mg.say_bye
end

Съхранете този файл като “ri20min.rb” и го стартирайте, като напишете “ruby ri20min.rb”. Изходът на програмата би изглеждал така:

Hello World!
Goodbye World. Come back soon!
Hello Zeke!
Goodbye Zeke. Come back soon!
Hello Albert!
Hello Brenda!
Hello Charles!
Hello Dave!
Hello Engelbert!
Goodbye Albert, Brenda, Charles, Dave, Engelbert. Come
back soon!
...
...

В този финален пример има много нови неща, които ще бъдат разгледани в последната част на това ръководство