Библиотеки

Както повечето популярни езици за програмиране, и за Ruby съществуват множество разнообразни библиотеки.

Повечето от тях са във формата на gem пакети. RubyGems е пакетният мениджър на Ruby, помагащ при създаването, разпространението и инсталирането на библиотеки (подобно на apt-get, но за Ruby софтуер). RubyGems е включен в Ruby от версия 1.9, а при предишни версии е нужно да се инсталира ръчно.

Други библиотеки се разпространяват като архивирани (.zip или .tar.gz) директории с изходен код. Инсталирането на такива пакети е различно и обикновено е описано в README или INSTALL файл.

Нека погледнем как се намират и инсталират библиотеки.

Намиране на библиотеки

Основното място, където се хостват библиотеки, е RubyGems.org. Може да разгледате сайта или да използвате gem командата.

С помощта на командата gem search -r може да бъде изследвано хранилището на RubyGems. Например, gem search -r rails ще върне списък с всички gem-ове, свързани с Rails. С опцията --local (-l) се търси само измежду вече инсталираните gem-ове. За инсталиране на gem се използва командата gem install [gem]. Разглеждането на инсталираните gem-oве става с командата gem list. За повече информация относно gem командата, вижте по-долу или отидете на RubyGems документация.

Има и други начини за снабдяване с библиотеки. RubyForge беше популярно място за Ruby софтуер, но в последните години за хостване на Ruby код се използва предимно GitHub, а пакетираните gem-ове се публикуват на RubyGems.org.

The Ruby Toolbox е сайт, който улеснява търсенето на Ruby проекти с отворен код. Gem-oвете са разделени на категории и страниците им съдържат информация като честотата на актуализации, история и пoпулярност. Има и търсене, което улеснява намирането на това, което ви е нужно.

Още няколко думи относно RubyGems

Следва бърз преглед на gem командата за всекидневна употреба. Съществува и по-детайлна документация, покриваща всички аспекти на пакетният мениджър.

Търсене измежду наличните gem-ове

Командата search се използва за търсене на gem-oве. Тя връща списък с gem-oве, чийто имена започват с даденият низ. Например, при търсене на gem-oве, свързани с “html”:

$ gem search -r html

*** REMOTE GEMS ***

html-sample (1.0, 1.1)

Флагът --remote / -r задава да бъде използвано официалното хранилище на RubyGems.org (включен е по подразбиране). Търсене в списъкът с инсталирани локално gem-oве става с подаването на --local / -l.

Инсталиране на gem

След като решите кой gem желаете да инсталирате, например Rails:

$ gem install rails

За инсталирането на специфична версия се използва флагът --version / -v:

$ gem install rails --version 5.0

Показване на списък с всички gem-oве

За списък с всички инсталирани gem-ове:

$ gem list

За списък с всички gem-oве, налични на RubyGems.org:

$ gem list -r

Помощ!

Документацията е налична във вашият терминал:

$ gem help

Например командата gem help commands e много полезна, защото извежда списък с всички gem команди.

Създаване на gem-oве

На RubyGems.org има няколко ръководства по тази тема. Може също така да разгледате и Bundler, инструмент, който помага с управлението на зависимостите на даден проект. Може да бъде използван заедно с RubyGems.