Ruby a Inne Języki Programowania

Gdy po raz pierwszy zobaczysz kawałek kodu w Rubim, prawdopodobnie będzie on zbliżony do innych języków, z którymi miałeś do czynienia. Tak ma być. Większość składni nawiązuje do Perla, Pythona i Javy, więc jeśli te języki są znajome, to nauka Rubiego będzie jak bułka z masłem.

Ten dokument zawiera dwie sekcje. Pierwsza, opisuje najważniejsze różnice pomiędzy językiem X a Rubim. Druga zawiera obraz najważniejszych elementów języka i porównuje je do tego, co już znasz.

Czego oczekiwać: Język X a Ruby

Ważne elementy języka i niespodzianki

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek na temat najważniejszych elementów Rubiego.

Iteracja

Są dwa elementy, które są nieco różne od tego co możesz już znać. Jednym z nich są “bloki” oraz iteratory. Zamiast iterować po indeksach w tablicy (jak w C, C++ lub Javie < 1.5), lub przechodzić po pętli po liście (jak w Perlowym for (@a) {...}, lub Pythonowym for i in lista: ...), w Rubim zobaczysz:

lista.each do |element|
 # Jesteśmy w bloku.
 # Tutaj zajmujemy się element-em.
end

Aby dowiedzieć się więcej o each (oraz pokrewnych: collect, find, inject, sort, itd), rzuć okiem na ri Enumerable (a potem ri Enumerable#func_name).

Wszystko ma wartość

Nie ma różnicy pomiędzy wyrażeniem a instrukcją. Wszystko posiada wartość, nawet jeśli ta wartość jest nil.

x = 10
y = 11
z = if x < y
   true
  else
   false
  end
z # => true

Symbole nie są “lekkimi stringami”

Wielu programistów przechodzących do Rubiego ma problemy ze zrozumieniem koncepcji symboli, oraz do czego powinno się ich używać.

Symbole są podobną klasą obiektów, co liczby. Każde wystąpienie tej samej liczby w wyrażeniu zawsze odnosi się do tego samego obiektu. Spójrz na ten przykład:

irb(main):001:0> :george.object_id == :george.object_id
=> true
irb(main):002:0> "george".object_id == "george".object_id
=> false
irb(main):003:0>

Metoda object_id zwraca unikalny identyfikator obiektu w pamięci. Jeśli dwa obiekty mają ten sam object_id, to są tym samym obiektem (lub wskazują na ten sam obiekt w pamięci).

Jeśli zatem użyjesz raz jakiegoś symbolu, to kolejne odwołania do niego, zawsze będą odnosić się do tego samego obiektu. Każde dwa symbole reprezentujące ten sam ciąg znaków wskazują na ten sam obiekt w pamięci. Ich object_id pasują do siebie.

Spójrzmy na String (“george”). Wartości object_id nie są te same. Znaczy to tyle, że odnosimy się do dwóch osobnych obiektów w pamięci. Kiedykolwiek używasz Stringów, Ruby dla każdego z nich alokuje pamięć.

Jeśli nie jesteś pewien w jakim scenariuszu użyć Symbolu a w jakim Stringa, zastanów się co w danym przypadku jest istotne — tożsamość obiektu (na przykład w słowniku), czy jego wartość (“george”).

Wszystko jest obiektem.

“Wszystko jest obiektem” to bardzo silne założenie. Nawet klasy i liczby całkowite są obiektami, i możesz na nich działać jak na zwykłych obiektach:

# Poniższe definicje są tożsame
# class MyClass
#  attr_accessor :instance_var
# end
MyClass = Class.new do
 attr_accessor :instance_var
end

Stałe (zmienne)

Stałe tak naprawdę nie są stałymi. Jeśli zmodyfikujesz stałą, która już posiada wartość, otrzymasz ostrzeżenie, ale nie doprowadzi to do wstrzymania twojego programu. Nie znaczy to oczywiście, że powinieneś modyfikować wartość stałych.

Konwencje nazewnictwa

Ruby wymusza pewną konwencję jeśli chodzi o nazewnictwo. Jeśli nazwa zaczyna się od wielkiej litery, jest stałą. Jeśli zaczyna się od znaku dolara ($), jest zmienną globalną. Jeśli zaczyna się od @, jest zmienną należącą do egzemplarza obiektu. Jeśli zaczyna się od @@, jest zmienną należącą do klasy.

Nazwy metod mogą zaczynać się od wielkiej litery. Może być to źródłem pewnego zamieszania, jak widać poniżej:

Constant = 10
def Constant
 11
end

Teraz Constant ma wartość 10, ale Constant() daje wartość 11.

Argumenty z kluczem

Tak jak w Pythonie, od wersji Rubiego 2.0 metody można definiować przy użyciu argumentów z kluczem:

def deliver(from: "A", to: nil, via: "mail")
 "Wyślij od #{from} do #{to} poprzez #{via}."
end

deliver(to: "B")
# => "Wyślij od A do B poprzez mail."
deliver(via: "Pony Express", from: "B", to: "A")
# => "Wyślij od B do A poprzez Pony Express."

Prawda absolutna

W Rubim wszystko, oprócz nil oraz false jest równoważne true. W C, Pythonie i wielu innych językach, zero oraz inne wartości, takie jak puste listy są uważane za false. Spójrz na poniższy kod w Pythonie:

# w Pythonie
if 0:
 print("0 is true")
else:
 print("0 is false")

Ten kawałek kodu wypisze 0 is false To samo w Rubim wygląda tak:

# w Rubim
if 0
 puts "0 is true"
else
 puts "0 is false"
end

Wypisze “0 is true”.

Modyfikatory zakresu dostępu do metod działają do końca definicji klasy.

W poniższym kodzie,

class MyClass
 private
 def a_method; true; end
 def another_method; false; end
end

Być może oczekujesz, że another_method jest metodą publiczną? Nie jest. Modyfikator dostępu private jest zastosowany dla wszystkich metod następujących po nim, lub do momentu napotkania innego modyfikatora zakresu dostępu. Domyślnie, wszystkie metody są publiczne.

class MyClass
 # Now a_method is public
 def a_method; true; end

 private

 # another_method jest metodą prywatną
 def another_method; false; end
end

public, private and protected to tak naprawdę metody, mogą więc przyjmować parametry. Jeśli tym metodom przekażesz Symbol jako parametr, zmienisz widoczność danej metody.

Dostęp do metod

W Javie, public oznacza, że dana metoda jest dostępna dla wszystkich. protected oznacza, że dostęp mają instancje danej klasy i klas pochodnych, natomiast private oznacza, że jedynie instancje danej klasy mają dostęp do danej metody.

Ruby różni się odrobinę w tym względzie. public oznacza tak samo dostęp publiczny. private oznacza, że dana metoda(y) jest dostępna tylko wtedy, jeśli można ją wywołać bez wyraźnego określenia odbiorcy. Jedynie self jest dozwolonym odbiorcą wywołań prywatnych metod.

protected jest tym, na co trzeba zwrócić uwagę. Metoda chroniona może być wywołana przez instancje danej klasy lub klas pochodnych, ale również przez inną instancję danej klasy. Poniżej przykład za Ruby Language FAQ:

class Test
 # domyślnie metoda publiczna
 def identifier
  99
 end

 def ==(other)
  identifier == other.identifier
 end
end

t1 = Test.new # => #<Test:0x34ab50>
t2 = Test.new # => #<Test:0x342784>
t1 == t2    # => true

# uczyńmy teraz `identifier' metodą chronioną, wciąż działa
# ponieważ 'protected' umożliwia odniesienie do `other'

class Test
 protected :identifier
end

t1 == t2 # => true

# uczyńmy teraz `identifier' metodą prywatną

class Test
 private :identifier
end

t1 == t2
# NoMethodError: private method `identifier' called for #<Test:0x342784>

Klasy są otwarte

Klasy Rubiego są otwarte. Można je otworzyć, dodać nowe metody czy zmienić istniejące działanie w dowolnym momencie. Nawet główne klasy takie jak Integer czy nawet Object, rodzic wszystkich obiektów. Ruby on Rails na przykład definiuje zestaw metod do operowania czasem w klasie Integer. Poniżej:

class Integer
 def hours
  self * 3600 # liczba sekund w godzinie
 end
 alias hour hours
end

# 14 hours from 00:00 January 1st
# (czyt. kiedy w końcu się obudzisz ;)
Time.mktime(2006, 01, 01) + 14.hours # => Sun Jan 01 14:00:00

Śmieszne nazwy metod

W Rubim, nazwy metod mogą kończyć się pytajnikiem lub wykrzyknikiem. Według przyjętej konwencji, metody które odpowiadają na jakieś pytanie (n.p. Array#empty? zwraca true jeśli odbiorca jest pusty) kończą się pytajnikiem. Potencjalnie “groźne” metody (np. metody, które modyfikują self – dany obiekt lub swoje argumenty exit! etc.) kończą się wykrzyknikiem.

Wszystkie metody, których celem jest zmiana swoich argumentów, nie kończą się wykrzyknikiem. Array#replace zamienia zawartość danej tablicy zawartością innej tablicy. Istnienie tej metody w celu innym niż modyfikacja danego obiektu self nie ma zbyt dużego sensu.

Metody singleton

Metody singletonowe to metody, które zostały zdefiniowane i są dostępne dla danego obiektu.

class Car
 def inspect
  "Tani samochód"
 end
end

porsche = Car.new
porsche.inspect # => Tani samochód
def porsche.inspect
 "Drogi samochód"
end

porsche.inspect # => Drogi samochód

# Inne obiekty nie zostały zmienione
other_car = Car.new
other_car.inspect # => Tani samochód

Brakujące metody

Ruby nie poddaje się jeśli nie może odnaleźć danej metody. Wywołuje w takim przypadku metodę method_missing przekazując nazwę metody, której nie mógł znaleźć jako argument. Domyślnie, method_missing zgłasza wyjątek NameError, lecz można ją przedefiniować aby lepiej pasowała do Twojej aplikacji, wiele bibliotek tak robi. Poniżej jeden z przykładów:

# id jest nazwą wywołanej metody, składnia * łączy wszystkie pozostałe argumenty
# w tablicę nazwaną 'arguments'
def method_missing(id, *arguments)
 puts "Wywołano niezdefiniowaną metodę #{id}. Przekazano " +
    "poniższe argumenty: #{arguments.join(", ")}"
end

__ :a, :b, 10
# => Wywołano niezdefiniowaną metodę __. Przekazano poniższe
# argumenty: a, b, 10

Powyższy kod wyświetla po prostu szczegóły wywołania, możesz to zachowanie dowolnie zmienić.

Przekazywanie wiadomości, nie wywołanie metody

Wywołanie metody jest tak naprawdę wiadomością przekazywaną innemu obiektowi:

# To
1 + 2
# Jest to samo co ...
1.+(2)
# Jest to to samo co:
1.send "+", 2

Bloki są Obiektami, tylko o tym jeszcze nie wiedzą

Bloki (tak naprawdę domknięcia) są powszechnie używane w podstawowej bibliotece Rubiego. Aby wywołać blok, możesz użyć albo yield, albo utworzyć specjalny obiekt typu Proc przekazując specjalny argument, tak jak w poniższym przykładzie:

def block(&the_block)
 # Tutaj, the_block jest blokiem przekazanym do tej metody
 the_block # zwróć blok
end
adder = block { |a, b| a + b }
# adder to teraz obiekt typu Proc
adder.class # => Proc

Możesz tworzyć bloki również poza wywołaniami metod, wywołując Proc.new lub metodę lambda.

Podobnie, metody to także obiekty:

method(:puts).call "puts to obiekt!"
# => puts to obiekt!

Operatory to cukier syntaktyczny

Większość operatorów w Rubim to po prostu cukier syntaktyczny dla wywołań metod. Możesz, na przykład, nadpisać metodę + klasy Integer:

class Integer
 # Możesz, ale proszę nie rób tego !
 def +(other)
  self - other
 end
end

Nie potrzebujesz operatora z C++’s operator+, etc.

Możesz nawet mieć operator tablicowy, o ile zdefiniujesz metody [] and []=. By zdefiniować jednoskładnikowy + i – (tak jak +1 i -2), musisz zdefiniować odpowiednio metody +@ i -@. Poniższe operatory jednak nie są cukrem syntaktycznym. Nie są metodami dlatego nie można ich przedefiniować.

=, .., ..., not, &&, and, ||, or, ::

Dodatkowo, +=, *= etc. są po prostu skrótami dla var = var + other_var, var = var * other_var, etc. dlatego też nie można ich przedefiniować.

Więcej

Więcej informacji na temat języka Ruby znajdziesz w dokumentacji.