Ruby ve Diğer Diller

Ruby koduna ilk baktığınızda daha önce kullandığınız başka programlama dillerine benzetebilirsiniz. Bu bilerek yapılmıştır. Java, Perl veya Python kullanıcılarına deyimler tanıdık gelecektir. Eğer bunlardan birini kullanmışsanız işiniz çok kolay.

Bu belgede iki ana bölüm var. İlki X dilinden Ruby’ye geçerken ne görmeyi beklediğiniz, ikincisi dilin ana özelliklerini ele alıp önceden bildiklerinizle karşılaştırır.

Neler Değişiyor: X Dilinden Ruby’ye

Önemli Dil Özellikleri ve Bazı İpuçları

Burada Ruby öğrenirken yardımcınız olacak ana Ruby özelliklerini görüyorsunuz.

Yineleme (Iteration)

İki Ruby özelliği, daha önce muhtemelen görmediğiniz ve kullanmaya başlaması biraz zaman alan, bloklar ve yineleyicilerdir. Bir index üzerinden döngü yapmak (C, C++ ve 1.5 öncesi Java daki gibi) veya bir liste üzerinde döngü yapmak (Perl’ün for (@a) {...} veya Python’un for i in aList: ...) yerine Ruby ile genellikle şöyle birşey görürsünüz:

some_list.each do |this_item|
 # Burası blok içi.
 # this_item ile çalışan kodlar buradadır.
end

each (ve arkadaşları collect, find, inject, sort, vs.) hakkında daha fazla bilgi için komut satırında ri Enumerable (ve sonrasında ri Enumerable#some_method) yazabilirsiniz.

Herşeyin Bir Değeri Vardır

Bir deyimle bir ifade arasında fark yoktur. Herşey nil de olsa bir değer geri döner. Şu mümkündür:

x = 10
y = 11
z = if x < y
   true
  else
   false
  end
z # => true

Semboller Sıradan Stringler Değildir

Ruby’ye yeni başlayan birçok kişi Sembollerin ne olduğunu ve ne için kullanıldıklarını anlamakta zorlanır.

Semboller en iyi kimlikler olarak açıklanabilir. Bir sembolle ilgili sorulacak olan ne olduğu değil kim olduğudur. Konsolda irb girin ve farkı görelim:

irb(main):001:0> :george.object_id == :george.object_id
=> true
irb(main):002:0> "george".object_id == "george".object_id
=> false
irb(main):003:0>

object_id metodu bir nesnenin tanımlama kodunu geri döner. Eğer iki nesne birbirine eşitse object_id leri de eşit olacaktır. Bunun anlamı ikisi de hafıza da aynı yeri işaret ediyor demektir. Gördüğünüz gibi bir sembol ilk defa kullanıldıktan sonra aynı karakterler her zaman hafızada aynı yeri gösterir. Yani object_idleri aynıdır.

Şimdi de (“george”) stringine bakalım. object_idleri aynı değil. Bunun anlamı hafızada ayrı iki nesneyi işaret etmekte olmalarıdır. Her nezaman yeni bir string üretirseniz Ruby onun için bir hafıza ayırır.

Eğer nerede sembol nerede string kullanacağınızdan emin değilseniz, kimliği mi (örn. Hash key) yoksa içeriği mi size gerekli (yukardaki “gearge” gibi) ona göre değerlendirin.

Herşey bir Nesnedir

“Herşey bir nesnedir” lafı diğer dillerdeki gibi abartı bir laf değildir. Sınıflar gibi tamsayılar da bir nesnedir ve diğer nesnelerle yaptığınız herşeyi onlarla da yapabilirsiniz:

# class MyClass
#  attr_accessor :instance_var
# end
# Koduyla aynı anlama gelen bir kod
MyClass = Class.new do
 attr_accessor :instance_var
end

Değişken Sabitler

Sabitler tam olarak sabit değil. Eğer halihazırda değeri verilmiş bir sabiti değiştirmeye kalkarsanız bir uyarı mesajı üretir ama çalışmayı durdurmaz. Bu, sabitleri yeniden tanımlamalısınız demek değildir tabii ki.

İsimlendirme Gelenekleri

Ruby bazı isimlendirme geleneklerine zorlar. Eğer bir isim büyük harfle başlıyorsa, o bir sabittir. Eğer bir dolar işaretiyle başlıyorsa ($), bu bir global değişkendir. Eğer @ işaretiyle başlıyorsa bu bir örnek değişkenidir. Eğer @@ ile başlıyorsa bu bir sınıf değişkenidir.

Metod isimleri de büyük harfle başlayabilir. Bu aşağıdaki gibi bir karışıklığa sebep olabilir:

Constant = 10
def Constant
 11
end

Burada Constant 10 değerindeyken Constant() değeri 11 dir.

Anahtar kelime argümanları

Python’daki gibi, Ruby 2.0’dan itibaren, metodlar anahtar kelime argümanları kullanarak tanımlanabilir:

def deliver(from: "A", to: nil, via: "mail")
 "Sending from #{from} to #{to} via #{via}."
end

deliver(to: "B")
# => "Sending from A to B via mail."
deliver(via: "Pony Express", from: "B", to: "A")
# => "Sending from B to A via Pony Express."

Evrensel Doğruluk

Ruby’de nil ve false dışında herşey doğru kabul edilir. C, Python ve diğer birçok dilde 0 ve boş listeler gibi diğer bazı değerler yanlış kabul edilir. Aşağıdaki Python koduna bakın (diğer dillerde de durum böyledir):

# Python'da
if 0:
 print("0 is true")
else:
 print("0 is false")

Bunu çıktısı “0 is false” olacaktır. Ruby karşılığı ise:

# Ruby'de
if 0
 puts "0 is true"
else
 puts "0 is false"
end

“0 is true” çıktısı verecektir.

Erişim Belirleyicileri Kısım Sonuna Kadar Geçerlidir

Aşağıdaki Ruby kodunda,

class MyClass
 private
 def a_method; true; end
 def another_method; false; end
end

another_method erişiminin genel olacağını düşünebilirsiniz ama öyle değil. “private” erişim belirleyici sınıf tanımı sonuna kadar veya başka bir erişim belirleyici satıra kadar geçerli olacaktır. Default olarak tüm metodlar “public”(genel erişim)dir:

class MyClass
 # Şimdi a_method public erişim
 def a_method; true; end

 private

 # another_method private erişim
 def another_method; false; end
end

public, private ve protected aslında metoddur ve bu yüzden parametre alabilirler. Eğer bunlara bir sembol gönderirseniz metodun görünürlüğü değişir.

Metod Erişimleri

Java’da public, metoda herkes erişebilir demektir. protected, sınıfın örneklerinden, türetilmiş sınıfların örneklerinden ve aynı paket içerisindeki sınıfların örneklerinden erişilebilir demektir. private ise sınıfın örneklerinden başka kimse metoda ulaşamaz demektir.

Ruby biraz farklılık gösterir. public doğal olarak herkese açık demektir. private ise metodun sadece harici bir alıcı olmadan çağrılabildiğinde ulaşılabilir olduğunu belirtir. Sadece self, private bir metod çağrısının alıcısı olabilir.

protected incelenmesi gereken birşey. Bir protected metod sınıfın yada türetilmiş sınıfın örneklerinden çağrılabilir, ayrıca diğer örnekler üzerinden çağrılabilir. Örnek, Ruby Dili SSS alınmıştır:

class Test
 # varsayılan olarak public
 def identifier
  99
 end

 def ==(other)
  identifier == other.identifier
 end
end

t1 = Test.new # => #<Test:0x34ab50>
t2 = Test.new # => #<Test:0x342784>
t1 == t2    # => true

# şimdi `identifier'ı protected yapalım, hala çalışıyor
# çünkü protected `diğerinin' alıcı olmasına izin verir

class Test
 protected :identifier
end

t1 == t2 # => true

# şimdi `identifier'ı private yapalım

class Test
 private :identifier
end

t1 == t2
# NoMethodError: private method `identifier' called for #<Test:0x342784>

Sınıflar Açıktır

Ruby sınıfları açıktır. İstediğiniz zaman açabilir, ekleme yapabilir, değiştirebilirsiniz. Çekirdek sınıfları bile, mesela Integer ve hatta tüm nesnelerin anası Object sınıfı dahil. Ruby on Rails Integer sınıfına zamanla ilgili bir kısım metod eklemiştir. İzleyin:

class Integer
 def hours
  self * 3600 # bir saat içindeki saniye miktarı
 end
 alias hour hours
end

# 1 Ocak saat 00:00 dan itibaren 14 saat sonra
# anca uyanmışsınız ;)
Time.mktime(2006, 01, 01) + 14.hours # => Sun Jan 01 14:00:00

Eğlenceli Metod İsimleri

Ruby’de metodların soru veya ünlem işareti ile bitmesine izin verilir. Gelenek olarak sorulara cevap veren metodlar (örnek, Array#empty? eğer alıcısı boşsa true döner) soru işareti ile biter. Tehlikeli sonuçları olabilecek metodlar (örneğin “kendi”ni ya da argümanlarını değiştiren metodlar, exit! gibi) ünlem işareti ile bitirilirler.

Argümanlarını değiştiren tüm metodlar ünlem işareti ile bitmeyebilir. Array#replace bir array’in içeriğini diğer biriyle değiştirir ama ünlemle bitmez. Böyle bir metodun kendini değiştirmemesi pek mantıklı değil.

Tekil Metodlar

Tekil metodlar, tek nesneye özel metodlardır. Hangi nesne için tanımlandıysa onun için geçerlidir.

class Car
 def inspect
  "Cheap car"
 end
end

porsche = Car.new
porsche.inspect # => Cheap car
def porsche.inspect
 "Expensive car"
end

porsche.inspect # => Expensive car

# Diğer nesneler etkilenmez
other_car = Car.new
other_car.inspect # => Cheap car

Kayıp Metodlar

Ruby bir metodu listesinde bulamayınca vazgeçmez, method_missing metodunu bulamadığı metod ismi ve argümanları ile çağırır. Normalde method_missing bir NameError hatası verir, fakat isterseniz bunu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz ve birçok kütüphane de bunu yapar. Bir örnek:

# id çağrılan metodun adı, * deyimiyle tüm argümanlar
# bir 'arguments' adlı bir array içinde toplanır
def method_missing(id, *arguments)
 puts "Method #{id} was called, but not found. It has " +
    "these arguments: #{arguments.join(", ")}"
end

__ :a, :b, 10
# => Method __ was called, but not found. It has these
# arguments: a, b, 10

Yukardaki kod sadece çağrının detaylarını yazdırır, fakat siz mesajı istediğiniz gibi ele almakta serbestsiniz.

Fonksiyon Çağrısı Değil Mesaj İletimi

Bir metod çağrısı aslında diğer bir nesneye bir mesaj dır:

# Bununla
1 + 2
# Bu aynıdır ...
1.+(2)
# Bu da aynıdır:
1.send "+", 2

Bloklar Nesnedir, Sadece Henüz Bunu Bilmiyorlar

Bloklar (gerçekte kapamalar) standart kütüphane tarafından çok kullanılır. Bir bloğu çağırmak için yield da kullanabilirsiniz, argüman listesine özel bir argüman ekleyerek bloğu Proc da yapabilirsiniz. Şöyleki:

def block(&the_block)
 # Burada the_block metoda gönderilen bloktur
 the_block # bloğu geri döndür
end
adder = block { |a, b| a + b }
# burada adder şimdi bir Proc nesnesidir
adder.class # => Proc

Blokları metod çağrıları dışında da Proc.new ile veya lambda metodu ile üretebilirsiniz

Benzer olarak metodlar da birer nesnedir:

method(:puts).call "puts is an object!"
# => puts is an object!

Operatörler sözdizimsel şekerlerdir

Ruby’deki çoğu operatör birbirine belli önceliği olan metod çağrılarıdır. Bu yüzden isterseniz Integer’ın + metodunu değiştirebilirsiniz:

class Integer
 # Yapabilirsiniz ama lütfen bunu yapmayın
 def +(other)
  self - other
 end
end

C++’ın operator+‘ına, vb. ihtiyacınız yok.

Array stili bir erişim için [] ve []= metodları tanımlayabilirsiniz. (+1 ve -2 deki gibi) işaretler için +@ ve -@ metodlarını tanımlamalısınız.

Aşağıdaki operatörler sözdizimsel şeker değillerdir. Bunlar metod değildir ve tekrar tanımlanamazlar:

=, .., ..., not, &&, and, ||, or, ::

Ek olarak, +=, *= vb. şunların kısaltmasıdır : var = var + other_var, var = var * other_var, vb. ve bu yüzden tekrar tanımlanamazlar.

Daha Fazla Bilgi

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız Belgeler bölümüne bakınız.