Ruby ve Diğer Diller

Ruby koduna ilk baktığınızda daha önce kullandığınız başka programlama dillerine benzetebilirsiniz. Bu bilerek yapılmıştır. Java, Perl veya Python kullanıcılarına deyimler tanıdık gelecektir. Eğer bunlardan birini kullanmışsanız işiniz çok kolay.

Bu belgede iki ana bölüm var. İlki X dilinden Ruby’ye geçerken ne görmeyi beklediğiniz, ikincisi dlin ana özelliklerini ele alıp önceden bildiklerinizle karşılaştırır.

Neler Değişiyor: X Dilinden Ruby’ye

Önemli Dil Özellikleri ve Bazı İpuçları

Burada Ruby öğrenirken yardımcınız olacak ana Ruby özelliklerini görüyorsunuz.

Yineleme (Iteration)

İki Ruby özelliğini daha önce görmüşsünüzdür ama Ruby’de farklı bir davranış gösterirler, bloklar ve yineleyiciler. Bir index üzerinden döngü yapmak (C, C++ ve 1.5 öncesi Java daki gibi) veya bir liste üzerinde döngü yapmak (Perl’ün for (@a) {...} veya Python’un for i in aList: ...) yerine Ruby ile genellikle şöyle birşey görürsünüz:

some_list.each do |this_item|
 # Burası blok içi.
 # this_item ile çalışan kodlar buradadır.
end

each (ve arkadaşları collect, find, inject, sort, vs.) hakkında daha fazla bilgi için komut satırında ri Enumerable (ve sonrasında ri Enumerable#some_method) yazabilirsiniz.

Herşeyin Bir Değeri Vardır

Bir eşitlik ve bir deyim satırı arasında fak yoktur. Herşey nil de olsa bir değer geri döner. Şu mümkündür:

x = 10
y = 11
z = if x < y
   true
  else
   false
  end
z # => true

Semboller Sıradan Stringler Değildir

Ruby’ye yeni başlayan birçok kişi Sembollerin ne olduğunu ve ne için kullanıldıklarını anlamakta zorlanır.

Semboller en iyi kimlikler olarak açıklanabilir. Bir sembolle ilgili sorulacak olan ne olduğu değil kim olduğudur. Konsalda irb girin ve farkı görelim:

irb(main):001:0> :george.object_id == :george.object_id
=> true
irb(main):002:0> "george".object_id == "george".object_id
=> false
irb(main):003:0>

object_id metodu bir nesnenin tanımlama kodunu geri döner. Eğer iki nesne birbirine eşitse object_id leri de eşit olacaktır. Bunun anlamı ikisi de hafıza da aynı yeri işaret ediyor demektir. Gördüğünüz gibi bir sembol ilk defa kullanıldıktan sonra aynı karakterler her zaman hafızada aynı yeri gösterir. Yani object_idleri aynıdır.

Şimdi de (“george”) stringine bakalım. object_idleri aynı değil. Bunun anlamı hafızada ayrı iki nesneyi işaret etmekte olmalarıdır. Her nezaman yeni bir string üretirseniz Ruby onun için bir hafıza ayırır.

Eğer nerede sembol nerede string kullanacağınızdan emin değilseniz, kimliği mi (örn. Hash key) yoksa içeriği mi size gerekli (yukardaki “gearge” gibi) ona göre değerlendirin.

Herşey bir Nesnedir

“Herşey bir nesnedir” lafı diğer dillerdeki gibi abartı bir laf değildir. Sınıflar gibi tamsayılar da bir nesnedir ve diğer nesnelerle yaptığınız herşeyi onlarla da yapabilirsiniz:

# class MyClass
#  attr_accessor :instance_var
# end
# Koduyla aynı anlama gelen bir kod
MyClass = Class.new do
 attr_accessor :instance_var
end

Değişken Sabitler

Sabitler tam olarak sabit değil. Eğer halihazırda değeri verilmiş bir sabiti değiştirmeye kalkarsanız bir uyarı mesajı üretir ama çalışmayı durdurmaz.

İsimlendirme Gelenekleri

Ruby bazı isimlendirme geleneklerine zorlar. Eğer bir isim büyük harfle başlıyorsa, o bir sabittir. Eğer bir dolar işaretiyle başlıyorsa ($), bu bir global değişkendir. Eğer @ işaretiyle başlıyorsa bu bir oluşum değişkenidir. Eğer @@ ile başlıyorsa bu bir sınıf değişkenidir.

Metod isimleri de büyük harfle başlayabilir. Bu aşağıdaki gibi bir karışıklığa sebep olabilir:

Constant = 10
def Constant
 11
end

Burada Constant 10 değerindeyken Constant() değeri 11 dir.

Sahte İsimli Parametreler

Ruby Python’dakine benzer isimli parametrelere sahip değildir. Bunun yerine hash ve semboller kullanarak taklidi yapılır. Ruby on Rails’de çok sık kullanılır. Örneğin:

def some_keyword_params( params )
 params
end
some_keyword_params( :param_one => 10, :param_two => 42 )
# => {:param_one=>10, :param_two=>42}

Evrensel Doğruluk

Ruby’de nil ve false dışında herşey doğru kabul edilir. C, Python ve diğer birçok dilde 0 ve boş listeler gibi diğer bazı değerler yanlış kabul edilir. Aşağıdaki Python koduna bakın (diğer dillere de çevrilebilir):

# Python'da
if 0:
 print("0 is true")
else:
 print("0 is false")

Bunu çıktısı “0 is false” olacaktır. Ruby karşılığı ise:

# Ruby'de
if 0
 puts "0 is true"
else
 puts "0 is false"
end

“0 is true” çıktısı verecektir.

Erişim Belirleyicileri Kısım Sonuna Kadar Geçerlidir

Aşağıdaki Ruby kodunda,

class MyClass
 private
 def bir_metod; true; end
 def diger_metod; false; end
end

diger_metod erişiminin genel olacağını düşünebilirsiniz ama öyle değil. “privete” erişim belirleyici sınıf tanımı sonuna kadar veya başka bir erişim belirleyici satıra kadar geçerli olacaktır. Default olarak tüm metodlar “public”(genel erişim)dir:

class MyClass
 # Şimdi a_method public erişim
 def a_method; true; end

 private

 # another_method private erişim
 def another_method; false; end
end

public, private ve protected aslında metoddur ve bu yüzden parametre alabilirler. Eğer bunlara bir sembol gönderirseniz metodun görünrlüğü değişir.

Metod Erişimleri

Java’da, public metoda herkes erişebilir demektir. protected sınıfın oluşumlarından, türetilmiş sınıfların oluşumlarından ve aynı paket içersindeki sınıfların oluşumlarından erişilebilir demektir. private ise sınıfın oluşumlarından başka kimse metoda ulaşamaz demektir.

Ruby biraz farklılık gösterir. public doğal olarak herkese açık demektir. private ise metodun belirlenmiş alıcısı varsa erişilebileceğini belirtir ve bu alıcı sadece self olabilir.

protected incelenmesi gereken birşey. Bir protected metod sınıfın yada türetilmiş sınıfın oluşumlarından çağrılabilir, ayrıca diğer oluşum üzerinden çağrılabilir. Örnek, Ruby Language FAQ alınmıştır:

class Test
 # default olarak public
 def identifier
  99
 end

 def ==(other)
  identifier == other.identifier
 end
end

t1 = Test.new # => #<Test:0x34ab50>
t2 = Test.new # => #<Test:0x342784>
t1 == t2    # => true

# şimdi `identifier' u protected yapalım, hala çalışıyor
# çünkü protexted diğerine referansa izin veriyor

class Test
 protected :identifier
end

t1 == t2 # => true

# şimdi `identifier' u private yapalım

class Test
 private :identifier
end

t1 == t2
# NoMethodError: private method `identifier' called for #<Test:0x342784>

Sınıflar Açıktır

Ruby sınıfları açıktır. İstediğiniz zaman açabilir, ekleme yapabilir, değiştirebilirsiniz. Core sınıfları bile, mesela Fixnum ve hatta tüm sınıfların anası Object sınıfı dahil. Ruby on Rails Fixnum sınıfına zamanla ilgili bir kısım metod eklemiştir. İzleyin:

class Fixnum
 def hours
  self * 3600 # bir saat içindeki saniye miktarı
 end
 alias hour hours
end

# 1 Ocak saat 00:00 dan itibaren 14 saat sonra
# anca uyanmışsınız ;)
Time.mktime(2011, 01, 01) + 14.hours # => Sat Jan 01 14:00:00

Eğlenceli Metod İsimleri

Ruby’de metodların soru veya ünlem işareti ile bitmesine izin verilir. Gelenek olarak sorulara cevap veren metodlar (örnek, Array#empty? eğer alıcısı boşsa true döner) soru işareti ile biter. Tehlikeli sonuçları olabilecek metodlar (örneğin “kendi”ni değiştiren metodlar, exit! gibi) ünlem işareti ile bitirilirler.

Argümanlarını değiştiren tüm metodlar ünlem işareti ile bitmayabilir. Array#replace bir array’in içeriğini diğer biriyle değiştirir ama ünlemle bitmez.

Özel Metodlar

Özel metodlar, tek nesneye özel metodlardır. Hangi nesne için tanımlandıysa onun için geçerlidir.

class Car
 def inspect
  "Ucuz araba"
 end
end

porsche = Car.new
porsche.inspect # => Ucuz araba
def porsche.inspect
 "Pahalı araba"
end

porsche.inspect # => Pahalı araba

# Diğer nesneler etkilenmez
other_car = Car.new
other_car.inspect # => Ucuz araba

Kayıp Metodlar

Ruby bir metodu listesinde bulamayınca vazgeçmez, method_missing metodunu bulamadığı metod ismi ve argümanları ile çağırır. Normalde method_missing bir NameError hatası verir, fakat isterseniz bunu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz ve birçok kütüphane de bunu yapar. Bir örnek:

# id çağrılan metodun adı, * deyimiyle tüm argümanlar
# bir 'arguments' adlı bir array içinde toplanır
def method_missing(id, *arguments)
 puts "Metod #{id} çağrıldı fakat bulunamadı. Argümanları " +
    "şunlar : #{arguments.join(", ")}"
end

__ :a, :b, 10
# => Metod __ çağrıldı fakat bulunamadı. Argümanları
# şunlar: a, b, 10

Yukardaki kod sadece çağrının detaylarını çağırır, fakat siz bu mesajı istediğiniz gibi değiştirmekte serbestsiniz.

Fonksiyon Çağrısı Değil Mesaj İletimi

Bir metod çağrısı aslında diğer bir nesneye bir mesaj dır:

# Bununla
1 + 2
# Bu aynıdır ...
1.+(2)
# Bu da aynıdır:
1.send "+", 2

Bloklar Nesnedir, Sadece Henüz Bunu Bilmiyorlar

Bloklar (çevrili kodlar) standart kütüphaneler tarafından çok kullanılır. Bir bloğu çağırmak için yield da kullanabilirsiniz, argüman listesinde özel bir argüman ekleyerek Proc da yapabilirsiniz. Şöyleki:

def block(&the_block)
 # Burada the_block metoda gönderilen bloktur
 the_block # bloğu geri döndür
end
adder = block { |a, b| a + b }
# burada adder şimdi bir Proc nesnesidir
adder.class # => Proc

Blokları metod çağrıları dışında da Proc.new ile veya lambda metodu ile üretebilirsiniz

Benzer olarak metodlar da birer nesnedir:

method(:puts).call "puts is an object!"
# => puts is an object!

Operatörler de Deyimdir

Ruby’deki operatörler birbirlerine belli öncelikleri olan metodlardır. Bu yüzden isterseniz Fixnum’un + metodunu değiştirebilirsiniz:

class Fixnum
 # Yapabilirsiniz ama lütfen bunu yapmayın
 def +(other)
  self - other
 end
end

C++’ın operator+ sına ihtiyacınız yok.

Array stili bir erişim için [] ve []= metodları tanımlayabilirsiniz. (+1 ve -2 deki gibi) işaretler için +@ ve -@ metodlarını tanımlamalısınız.

Aşağıdaki operatörler bu şekilde değerlendirilmezler. Bunlar metod değildir ve tekrar tanımlanamazlar:

=, .., ..., not, &&, and, ||, or, ::

Ek olarak, +=, *= vb. şunların kısaltmasıdır : var = var + other_var, var = var * other_var, vb. ve bu yüzden tekrar tanımlanamazlar.

Daha Fazla Bilgi

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız Belgeler bölümüne bakınız.