Ruby 2.0.0-p247 được phát hành

Ruby 2.0.0-p247 mới được phát hành.

Bản này kèm một vá bảo mật về OpenSSL đi kèm.

Và sửa một số lỗi khác.

Download

Bạn có thể download bản này từ:

Thay đổi

Các vá cho các lỗi nghiêm trọng bao gồm:

Xem ticketsChangeLog for details.

Keyword Arguments

 • #8040 change priority between keyword arguments and mandatory arguments.
 • #8416 super does not forward either named or anonymous **
 • #8463 Proc auto-splat bug with named arguments

VM/Language Processing

 • #8424 fix infinite loop when stack overflow with TH_PUSH_TAG()
 • #8436 __dir__ not working in eval with binding
 • #8489 Tracepoint API: B_RETURN_EVENT not triggered when “next” used
 • #8341 block_given? (and the actual block) persist between calls to a proc created from a method (using method().to_proc()).
 • #8531 block_given? (and the actual block) persist between calls to a proc created by Symbol#to_proc.

RubyGems

RubyGems đi kèm được nâng lên 2.0.3

Encoding

 • #8516 IO#readchar returns wrong codepoints when converting encoding

Windows

 • #8431 File.read() crash on Win32SP3 32bit

Libraries

 • #8467 Rewinding and iterating through gzipped IO leads to segmentation fault
 • #8415 Net::IMAP#capability_response raises “Net::IMAP::ResponseParseError: unexpected token CRLF” for common CAPABILITY

Chú thích

Cảm ơn sự giúp đỡ của các committer, tester và người dùng đã tìm và thông báo lỗi.