Bảo mật

Bạn sẽ tìm thấy thông tin về các vấn đề bảo mật của Ruby tại đây.

Báo lỗi bảo mật

Báo lỗ hổng bảo mật qua email tới địa chỉ security@ruby-lang.org (PGP public key). Email này là một mailing list cá nhân. Các vấn đề được báo cáo sẽ được công bố sau khi vá xong lỗi.

Những lỗi được biết

See the English page for a complete and up-to-date list of security vulnerabilities. The following list only includes the as yet translated security announcements, it might be incomplete or outdated.

Sau đây là những lỗi mới nhất:

See the English page for prior security related posts.