Thay đổi thiết lập mặc định của ext/openssl

Chúng tôi đã thay đổi thiết lập mặc định của ext/openssl trên các phiên bản Ruby 2.1.4, 2.0.0-p594 và 1.9.3-p550. Với thay đổi này, các tuỳ chọn SSL/TLS không bảo mật bị mặc định vô hiệu hoá. Tuy nhiên, thay đổi này có khả năng gây ra một số vấn đề với kết nối SSL.

Chi tiết

OpenSSL vẫn thực thi các giao thức và mật mã được xem là không bảo mật vào ngày nay bởi các hoàn cảnh lịch sử. Giống như là lỗ hổng bảo mật POODLE (CVE-2014-3566), nếu bạn tiếp tục sử dụng OpenSSL với các tính năng không bảo mật đó, bạn có thể không thể đảm bảo sự an toàn của giao tiếp mạng. Vì vậy, dựa trên cuộc thảo luận ở Bug #9424, chúng tôi quyết định vô hiệu hoá các tuỳ chọn không bảo mật của SSL/TLS ở mặc định. Nếu bạn cần phải bỏ qua thay đổi này (xem ở dưới), hãy áp dụng bản vá ngược để thu hồi.

2.1.4
r48098
2.0.0-p594
r48110
1.9.3-p550
r48121

Tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua thay đổi này, có nguy cơ là bạn không đảm bảo được sự an toàn của giao tiếp mạng. Bạn nên hiểu trước khi làm điều đó.

Các gói thư viện của Ruby

Thay đổi này ảnh hưởng đến net/http, net/imap và net/pop. Tuy nhiên WEBrick và Drb lại không bởi vì chúng nhận các thiết lập một cách độc lập.

Các kịch bản sử dụng ext/openssl trực tiếp

Thay đổi này ảnh hưởng khi một đối tượng OpenSSL::SSL::SSLContext được khởi tạo và phương thức set_params được gọi. Cụ thể, đoạn code như sau:

ctx = OpenSSL::SSL::SSLContext.new
ctx.set_params # if you want to change some options, such as cert store, verify mode and so on, you can pass such parameters within a hash
ssl = OpenSSL::SSL::SSLSocket.new(socket, ctx)

Khi sử dụng ext/openssl ở phía client, chúng tôi cho rằng có thể không có vấn đề gì với thay đổi này. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng ext/openssl ở phía server và áp dụng thay đổi này, một vài client cũ (IE6, trình duyệt trên các máy điện thoại đời cũ, vv…) có thể không thể kết nối đến server.

Bạn sẽ là người quyết định có cho phép thay đổi này hay không, hãy cân nhắc lựa chọn.

Giải pháp khác

Néu bạn không thể nâng cấp Ruby nhưng bạn phải đương đầu các tuỳ chọn SSL/TSL không bảo mật, hãy áp dụng bản vá tạm sau:

module OpenSSL
 module SSL
  class SSLContext
   remove_const(:DEFAULT_PARAMS)
   DEFAULT_PARAMS = {
    :ssl_version => "SSLv23",
    :verify_mode => OpenSSL::SSL::VERIFY_PEER,
    :ciphers => %w{
     ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
     ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
     ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
     ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
     DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
     DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256
     DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
     DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384
     ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
     ECDHE-RSA-AES128-SHA256
     ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
     ECDHE-RSA-AES128-SHA
     ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
     ECDHE-RSA-AES256-SHA384
     ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
     ECDHE-RSA-AES256-SHA
     DHE-RSA-AES128-SHA256
     DHE-RSA-AES256-SHA256
     DHE-RSA-AES128-SHA
     DHE-RSA-AES256-SHA
     DHE-DSS-AES128-SHA256
     DHE-DSS-AES256-SHA256
     DHE-DSS-AES128-SHA
     DHE-DSS-AES256-SHA
     AES128-GCM-SHA256
     AES256-GCM-SHA384
     AES128-SHA256
     AES256-SHA256
     AES128-SHA
     AES256-SHA
     ECDHE-ECDSA-RC4-SHA
     ECDHE-RSA-RC4-SHA
     RC4-SHA
    }.join(":"),
    :options => -> {
     opts = OpenSSL::SSL::OP_ALL
     opts &= ~OpenSSL::SSL::OP_DONT_INSERT_EMPTY_FRAGMENTS if defined?(OpenSSL::SSL::OP_DONT_INSERT_EMPTY_FRAGMENTS)
     opts |= OpenSSL::SSL::OP_NO_COMPRESSION if defined?(OpenSSL::SSL::OP_NO_COMPRESSION)
     opts |= OpenSSL::SSL::OP_NO_SSLv2 if defined?(OpenSSL::SSL::OP_NO_SSLv2)
     opts |= OpenSSL::SSL::OP_NO_SSLv3 if defined?(OpenSSL::SSL::OP_NO_SSLv3)
     opts
    }.call
   }
  end
 end
end

Các phiên bản bị ảnh hưởng của thay đổi này

 • Ruby 1.9.3 patchlevel 550 và sau đó
 • Ruby 2.0.0 patchlevel 594 và sau đó
 • Ruby 2.1.4 và sau đó
 • Trunk: revision 48097 và sau đó

Lịch sử

 • Được phát hành đầu tiên vào 2014-10-27 12:00:00 (UTC)