Ra mắt Ruby 2.4.1

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.4.1. Đấy là bản TEENY đầu tiên của chuỗi ấn bản ổn định 2.4.

Xem commit logs để biết thêm chi tiết.

Download

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.1.tar.bz2

  SIZE:  12571597 bytes
  SHA1:  b0bec75c260dcb81ca386fafef27bd718f8c28ad
  SHA256: ccfb2d0a61e2a9c374d51e099b0d833b09241ee78fc17e1fe38e3b282160237c
  SHA512: 1c80d4c30ecb51758a193b26b76802a06d214de7f15570f1e85b5fae4cec81bda7237f086b81f6f2b5767f2e93d347ad1fa3f49d7b5c2e084d5f57c419503f74
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.1.tar.gz

  SIZE:  14174752 bytes
  SHA1:  47909a0f77ea900573f027d27746960ad6d07d15
  SHA256: a330e10d5cb5e53b3a0078326c5731888bb55e32c4abfeb27d9e7f8e5d000250
  SHA512: 6cddac19733870f372750a276a2c59f99dea9a17731cd7c24a44b615794ff1a5d194660949628217107f2301f3b1ff3b6c18223896c87c76e84c64f4078769dc
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.1.tar.xz

  SIZE:  9939188 bytes
  SHA1:  eb3e25346431214379e3b92c6f6b6e02f7b2503f
  SHA256: 4fc8a9992de3e90191de369270ea4b6c1b171b7941743614cc50822ddc1fe654
  SHA512: e6fd290b6edd166348b70f0f1c56f7ed9d956c4c1eb91d97d0548041ca4196b9b75ec1ad35c745bdbfd4de195899093e7205d7f02b014ecf1c48e6f31cf25903
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.1.zip

  SIZE:  15830344 bytes
  SHA1:  19bdb47299a39316df2c80107314940d17b26d88
  SHA256: f98a3b50439ffdd270f9ae86d99ff0be431c81b85215c9aafac942ef40b89cbf
  SHA512: 4dc8991a5f8751a5853798b2e438eb3879c959a02517aa4d0efa045412e47ba7036679fd4c6797249a502f0bfac9ef43740f7bff29b017d10e0b3f51d63f161f
  

Chú thích

Cảm ơn tất cả committer, lập trình viên và người dùng đã góp phần giúp ấn bản lần này.