Ruby ra mắt ấn bản 2.3.2

Ruby 2.3.2 mới được phát hành.

Đây là ẩn bản TEENY của chuỗi 2.3.

Bản này kèm cập nhật của RubyGems 2.5.2 và SSL certificates mới. Bên cạnh đó bản cùng kèm thêm nhiều vá lỗi khác.

Xem thêm chi tiết tại ChangeLog.

Download

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.2.tar.bz2

  SIZE:  14428572 bytes
  SHA1:  7adc23d308d335486a03f0099dad2b2f44b8a4a8
  SHA256: e6ce83d46819c4120c9295ff6b36b90393dd5f6bef3bb117a06d7399c11fc7c0
  SHA512: 78699bae5b0a2382a58f9d51f7d891341f00ad3a90d9ca06b68b1b245cf5acebc3a82133e39bf6a412ac999a5c0f778a0dab177c2569ffbee085ffff6f6ec38e
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.2.tar.gz

  SIZE:  17814200 bytes
  SHA1:  baef56b27941bfbfac6e2cd005b686d320c7f124
  SHA256: 8d7f6ca0f16d77e3d242b24da38985b7539f58dc0da177ec633a83d0c8f5b197
  SHA512: 833e76555c72fd142d89701715e6c6d838121347c4c7aa857478ba1e8f7596aa7c4fd1950046322747e46db041288747e4c1943cf9b13e064c6e85ee60d6515a
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.2.tar.xz

  SIZE:  11420276 bytes
  SHA1:  b7c780dbfc34b5baea116504ae700f68c92379a0
  SHA256: 5c78f311045ce48160092160444dec2744941a5e37d7865032978bd5bf392f0c
  SHA512: f2e602281cbcfad81b8197b9555bf637a1ef34f51dbc7548e5e0c5996ab1b7db5bd9eeb902128d37eed90f39b559c569aa75f2b29fe5f65085be65a63206fd72
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.2.zip

  SIZE:  19861601 bytes
  SHA1:  1ac64ad7cb1ed9004101812f5b707c151570dd84
  SHA256: b8ad5b47fad22610476a4abc1c32b8e558265f9b20a5865a12836709028cbd76
  SHA512: 8a794c8eed53380b026b150b0ce176af2a6ba278d5f7a5067e27615940ae85b6af28ac7187adc5d7af04c82442271ed0d8530d9fe751810ecc6c75340f81bd03
  

Chú thích cho ấn bản

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ thông báo lỗi, patch cho phiên bản này.