Giải thể raa.ruby-lang.org

Chúng tôi quyết định giải thể raa.ruby-lang.org, còn được biết đến với tên “Ruby Application Archive (RAA)”. Chúng tôi không có server hay nhân lực để tiếp tục chạy dịch vụ này Nếu bạn muốn xem raa.ruby-lang.org, xin xem RAA trong Internet Archive.

Dự án “Ruby Application Archive” bắt đầu vào năm 1997. Đến 2003, dịch vụ được dời qua raa.ruby-lang.org in 2003, giới thiệu nhiều thư viện hữu dụng cho các lập trình viên Ruby. Xin thay thế RAA với RubyGems.orgThe Ruby Toolbox.

Cảm ơn.