Phát hành Ruby 2.1.0 preview1

Chúng tôi hân hạnh công bố phiên bản Ruby 2.1.0-preview1 đã được phát hành. Xin xem chi tiết các công năng mới của Ruby 2.1 trước khi ấn bản cuối cùng được phát hành!

Download

Chúng tôi khuyến khích tải về từ Fastly với https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/.

Thay đổi

Các thay đổi chính:

 • VM (method cache)
 • RGenGC
 • refinements
 • cú pháp
 • Decimal Literal
 • Frozen String Literal
 • giá trị trả về của def
 • Bignum
 • 128bit
 • GMP
 • String#scrub
 • Socket.getifaddrs
 • RubyGems mới

Khuyến cáo

Các vấn đề hiện được biết:

https://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-trunk/issues?query_id=102

Xem thông tin lịch trình phát hành tại:

https://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-master/wiki/ReleaseEngineering210