Ruby 1.9.3-p484 được phát hành

Ruby Ruby 1.9.3-p484 mới được phát hành.

Bao gồm một vá bảo mật liên quan đến truyền số thực dấu phẩy động (floating point parsing).

Và một vài vá lỗi khác.

Xem ChangeLog để biết thêm chi tiết.

Tải về

Bạn có thể tải bản phát hành này tại:

Chú thích

Tôi muốn cảm ơn các lập trình viên, các thành viên tham gia kiểm tra và thông báo lỗi đã giúp tôi hoàn thành ấn bản này.