Phát hành Ruby 2.0.0-p576

Chúng tôi hân hạnh thông báo phát hành Ruby 2.0.0-p576 để chào mừng việc tổ chức RubyKaigi2014 tại Nhật Bản.

Lần phát hành này bao gồm nhiều bản sửa lỗi, chẳng hạn như:

 • các bản sửa lỗi về rò rỉ bộ nhớ (memory leaks) và sử dụng nhiều bộ nhớ (extra memory),
 • các bản sửa lỗi đi sâu vào nền tảng (platform-specific issue) - đặc biệt là trong quá trình xây dựng (build process),
 • sửa các lỗi về tài liệu.

Xem ticketsChangeLog để biết thêm chi tiết.

Download

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p576.tar.bz2

  SIZE:  10753403 bytes
  MD5:  eccd42d43620544a085c5e3834572f37
  SHA256: 8cfdbffc81cebd1d25304225ffadc7dcb612a500c81ba6f5f95c5296dfa62059
  SHA512: e089cca4867cd9c715f4f37e40a1db9af6ba0c74b47e79568121bb980476f8877a87ccb848b973381edb4667c0c73165f5e1761f60db839e67f6326302dbd864
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p576.tar.gz

  SIZE:  13610215 bytes
  MD5:  2e1f4355981b754d92f7e2cc456f843d
  SHA256: 9f5a593d81768c856155be6b2d2e357b961b5c43e04ba54c1ee511987fac2b66
  SHA512: f5b7e7fba87ed21ee5a422ea978794adbd2f63669db7c361cec3698b3ebba2e95fc113791de2e22513bbe23c5fecc0605d1b76cadb0e714162a2c0e94cbd77b9
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p576.tar.xz

  SIZE:  8318772 bytes
  MD5:  d64d6a92d6101c83396ef4a2754d9d2a
  SHA256: 4aeac1cbca1b5ead0ace5625ba5ea50bb11ee6f8c41ff7cd305f7ff760e09496
  SHA512: e556435df9e6b4aae1ad27f986307a5aa6718b4b6a3365f6572b1eb3be72f1fa7cdda3cf5b9c142b878617770497ea2660595f505d1fe6924dcffacb5ccabecf
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p576.zip

  SIZE:  15122735 bytes
  MD5:  620e105c4f9a4274a8351516d0f6a53a
  SHA256: cb0166d9afb0126612dff10d15848483984df4900c1b34cd053b1be6893ea38b
  SHA512: adce5f044283e97fccbc80c770f999d20e366f7ee8e13782ca71490b5a16198ae0cdbc6df7419f085e2f7adea30552704141d37496cefcb9b147802b55d3ff82
  

Chú thích về lần phát hành:

Cảm ơn sự hỗ trợ về Ruby của mọi người.