Phát hành Ruby 2.1.6

Phiên bản Ruby 2.1.6 đã được phát hành.

Phiên bản phát hành lần này bao gồm việc sửa chữa bảo mật cho tiện ích OpenSSL. Xem các chủ đề bên dưới để biết thêm chi tiết.

Ngoài ra có nhiều lỗi khác được sửa. Xem tại ticketsChangeLog để biết thêm chi tiết.

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.6.tar.bz2

  SIZE:  12011651 bytes
  SHA1:  380c3a5fa508fdaa2b227dbc00c56f703fd271d4
  SHA256: 7b5233be35a4a7fbd64923e42efb70b7bebd455d9d6f9d4001b3b3a6e0aa6ce9
  SHA512: 75d58120b5f387bcadbf6d19e85624f78c74f81b9018baef39207214673f7ebc0700ab31145acd88b4071c896ba8e1302a29c90955bcf5f8c863634125022aa6
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.6.tar.gz

  SIZE:  15141710 bytes
  SHA1:  426289b6647ce35ad101091825b6e7e5fce207f3
  SHA256: 1e1362ae7427c91fa53dc9c05aee4ee200e2d7d8970a891c5bd76bee28d28be4
  SHA512: 6563d8f39623ed5ba227725c54e630886412938bdf7c4cf03337d6c245af58d92274a098ea0e03bfd0e94970f4ee82909c366ae81db4b9317c10b92167bfc46d
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.6.tar.xz

  SIZE:  9381724 bytes
  SHA1:  e429644f27c243474268bf548e6fa95d05579aaf
  SHA256: 137b27bffefd795fd97c288fff539d135f42320f8a1afddde99a34e1fbe7314e
  SHA512: 0cf91fe7ae53a3f9c034fa5996eeed91889b942b8e595e84be4e244adc30d79aa3f540cc6f657982715069dfb14af20786557689d9a8fe4bbfc66280e84dd6cf
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.6.zip

  SIZE:  16671680 bytes
  SHA1:  e79a033ab847e0d67940e31bac0debf197fad615
  SHA256: ecbc4b97cc78e96e01375b961936133279db806044fd4d23771136dae4c1056d
  SHA512: d1450bd013dbaabf10d7097e9dcd8c3f027110c08693ee7c94c002ea96b7e6e171c951b8b1ca3971b7f89e05b15df00ec56a006f9393889ae7f8045e9b328fad
  

Lời nhắn của lần phát hành này

Cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ cho phiên bản này, đặc biệt là nagachika.

Tiếp tục duy trì Ruby 2.1, bao gồm cả phiên bản phát hành lần này được dựa trên “Sự đồng ý đối với các phiên bản Ruby ổn định” của hiệp hội Ruby.