Phát hành Ruby 2.3.0-preview1

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.3.0-preview1.

Ruby 2.3.0-preview1 là phiên bản thử nghiệm đầu tiên của Ruby 2.3.0. Giới thiệu cùng với phiên bản này bao gồm các cải tiến sau:

Frozen String Literal Pragma được giới thiệu. Trên Ruby 2.1, “str”.freeze được tối ưu hoá để giảm số lượng đối tượng được tạo ra. Ruby 2.3 cho phép đóng băng tất cả chuỗi ký tự trong các file mã nguồn thông qua một magic comment và một cờ của command line. Ngoài ra người dùng còn có thể biết được vị trí đổi tượng được tạo khi gặp phải lỗi “can’t modify frozen String” thông qua cờ --enable-frozen-string-literal-debug.

Safe navigation operator, chức năng này đã hiện diện trong C#, Groovy, và Swift. Cú pháp này được giới thiệu để làm giảm phiền toái xử lý nil, xem vd: obj&.foo. Array#digHash#dig cũng mới được bổ sung vào thư viện.

did_you_mean gem được kèm cùng. did_you_mean gem hiển thị những gợi ý trong trường hợp gặp lỗi NameError hay NoMethodError giúp cho việc debug dễ dàng hơn.

Hãy thử nghiệm Ruby 2.3.0-preview1 với ứng dụng của bạn và phản hồi cho chúng tôi biết nếu bạn có gặp bất cứ sự cố nào.

Các thay đổi tiêu biểu từ bản 2.2

 • TBD

Xem NEWSChangeLog để biết thêm chi tiết.

Với các thay đổi, 1036 files thay đổi, 81312 dòng bổ sung(+), 51322 dòng gỡ bỏ(-) từ Ruby 2.2.0.

Download

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.0-preview1.tar.bz2

  • SIZE: 14174035 bytes
  • SHA1: 55ad4f04d7a33ab780458ee0999de9f6124217ea
  • SHA256: 42b9c9e1740a5abe2855d11803524370bd95744c8dcb0068572ed5c969ac7f0f
  • SHA512: ae6d46c87f59e1fd3703b76dfc45bfcf208625f95ab9f4559f0b9f7050e8681f1a6e419f5fa06b704c83e56879c3a9ff1337dba443bcfca76fadb49c97d97a93
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.0-preview1.tar.gz

  • SIZE: 17560800 bytes
  • SHA1: 6249572e5dca27d8c73a0cbf036e24e5d88fe82f
  • SHA256: dc8f9d48392a2bb226df5f4b4fd2074d81af155cdf3f3799139a6e31e012aefe
  • SHA512: 58384ef6e743dde20ea263692dab86ce9d6d22d722ef4c02a84396aa3128ce06d933d9b69078a3cd666d72320a8a6ffdc93296bc0d5338595b2a44c29d4db383
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.0-preview1.tar.xz

  • SIZE: 11225228 bytes
  • SHA1: 85b4f631efa4b6435b2b41df6ce6c46da294c4d4
  • SHA256: a88e19d9dc001db8f49ca3986a8a4e69980affff876854585725e40de0eedcd8
  • SHA512: 3be0f3ed4de73509b2f6975fe3fbe28bb4d51df87db6e2c0019e8a107edf49be60b2127ba5b18bca91f9f5964b07f1adde3042dac6327017359eeb130760672b
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.0-preview1.zip

  • SIZE: 19777010 bytes
  • SHA1: 3458666c250dd333ac4b537be25f1913dd311ea1
  • SHA256: 0fc1d4450e9141f541038a4433f8fb49fb929e43c7bf5985685a4fa7b213a811
  • SHA512: f53653cf11d8dce1d627f7db3a15acca29c74c78735406a5d64bbbdc39fac232ef63110eb4d83521bef40c6f3006d55bbeaf54d1ddab1d4b6e5a13cee9247e85

Chú thích

Xin xem lịch ấn bản và các thông tin khác tại

ReleaseEngineering23