Phát hành Ruby 2.0.0-p648

Ruby 2.0.0-p648 đã được phát hành.

Bản cập nhật này bao gồm một bản vá lỗi bảo mật cho Fiddle và DL extension. Vui lòng xem thêm thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết.

Việc bảo trì cho Ruby 2.0.0 sẽ được duy trì đến ngày 24 tháng 02 năm 2016. Sau ngày này, việc bảo trì cho Ruby 2.0.0 sẽ chấm dứt. Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên chuẩn bị cho kế hoạch chuyển sang những phiên bản Ruby cao hơn như 2.1, 2.2 hoặc 2.3 (sẽ được phát hành trong một vài tuần tới).

Tải xuống

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p648.tar.bz2

  SIZE:  10785918 bytes
  SHA1:  504be2eae6cdfe93aa7ed02ec55e35043d067ad5
  SHA256: 087ad4dec748cfe665c856dbfbabdee5520268e94bb81a1d8565d76c3cc62166
  SHA512: 609acf6d6352c9746e21cd7f0e7d29f5eb522e6fff2d5fad0431d63c568cc084ed5b7141f84cd33512d8213200d2d1a22e8d7df71469a980a3a92886133fea38
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p648.tar.gz

  SIZE:  13622628 bytes
  SHA1:  2323df55f5e941c45be13500df9daf216098f884
  SHA256: 8690bd6b4949c333b3919755c4e48885dbfed6fd055fe9ef89930bde0d2376f8
  SHA512: 285745fa359be124a7ee5eea7ec8ae23a76ebd1f768c1214291ef5a65991c5c4a6ed73eb89e42d2673b16ed9a726bebe7e336ac73082c657f4e460014db30c94
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p648.tar.xz

  SIZE:  8303584 bytes
  SHA1:  4500e7b65a3788a2c9d787dc3b7d7e16014d4daf
  SHA256: 22fe97739110ba9171b13fc4dcd1a92e767f16769de3593ee41ef1283d218402
  SHA512: 95df515d37f04193eaceaded4a4f568f83041683349cd44767803f77361a66533226d83eac6586ac894ae61d79bd36ce047f951aed43f9a8356dbb3244280774
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p648.zip

  SIZE:  15139871 bytes
  SHA1:  2d5521cc12823af20269b9380a9d605a21509b43
  SHA256: 6d1fb8b285c80bfc1838880626d04f128561a649161c80d1748423c731d548bd
  SHA512: c5f136fd75cd85a00312a5a44831fc114c1c329d224b5b45a8fe41de222daef16ed890413085574e62c5d86e743e0172f3523d309be6547c1976dffdba066ea2
  

Chú thích về bản phát hành

Xin cảm ơn những người đã tham gia đóng góp vào bản phát hành này.