Phát hành Ruby 2.1.8

Ruby 2.1.8 đã được phát hành.

Bản phát hành này bao gồm một bản vá lỗi bảo mật cho Fiddle và DL extension. Vui lòng xem thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết.

Đồng thời bao gồm nhiều bản vá lỗi khác. Xem thêm tại ChangeLog để biết thêm chi tiết

Tải xuống

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.8.tar.bz2

  SIZE:  12014426 bytes
  SHA1:  0284eaf42ac76a641abd5cd4b6bd933abeb9934e
  SHA256: 250d0b589cba97caddc86a28849365ad0d475539448cf76bbae93190985b3387
  SHA512: 7129c012bca7f0e7cfa51c73ba0898697f7a9f31abd5ae57d38be5b6b646fd80ab33be9b262cd3e2486c66f65aaf4ec6e881ae6e5a82ec9df62f00fa072510fc
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.8.tar.gz

  SIZE:  15154017 bytes
  SHA1:  c7e50159357afd87b13dc5eaf4ac486a70011149
  SHA256: afd832b8d5ecb2e3e1477ec6a9408fdf9898ee73e4c5df17a2b2cb36bd1c355d
  SHA512: 155121ed00a1a56e40a74bafd93dcc34a0ea65c56589cf36daa8318368acc12cc88cb73aba548ef204c8d2ad917b0feccf90b5608a86d1aca1203feca2263386
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.8.tar.xz

  SIZE:  9382672 bytes
  SHA1:  e1f4e043006a762604c042e6aac7540854a92d8c
  SHA256: 94eeae3b3e3ac93cfd205e1aaef4c5325227b7656cbb2fc1ee217618145dd19d
  SHA512: c712ee69cb1d41ad8420177b9564e451ab795e4903f1edc20c14aa189b8e38c54c5119d913204d13a5f8fa424f2ec43bfad04c77b313ea4533e23a9b1d161392
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.8.zip

  SIZE:  16686848 bytes
  SHA1:  b554328fb3d9f2a527adc5830de221b00e3ce2b9
  SHA256: 6e0491e029a6f4c40bc091033c5bc91f65438f3f9153f93f1b86889521e79cee
  SHA512: 2f9409460c8729fff96522baf5c4a74e1a648db1749a471ee3b6523d8c01e1faaf5f17afdffcaf355654f23e8c2ac392830109dd68dfc4e5a694d95155c593b6
  

Chú thích về bản phát hành

Xin cám ơn tất cả những người đã tham gia vào bản phát hành này. Việc bảo trì Ruby 2.1, bao gồm bản phát hành này, dựa trên văn bản “Agreement for the Ruby stable version” của the Ruby Association.