Phát hành Ruby 2.3.1

Chúng tôi vừa phát hành Ruby 2.3.1.

Đây là phiên bản TEENY (chú thích: cách gọi vui của minor version) đầu tiên của sê-ri 2.3.

Phiên bản này bao gồm nhiều bản vá lỗi, được liệt kê đầy đủ trong ChangeLog.

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.1.tar.bz2

  SIZE:  14432088 bytes
  SHA1:  4ee76c7c1b12d5c5b0245fc71595c5635d2217c9
  SHA256: 4a7c5f52f205203ea0328ca8e1963a7a88cf1f7f0e246f857d595b209eac0a4d
  SHA512: a8659b96a3a481a3dbdbb6997eb18ff1f8cd926a9707a90d071e937315c21d372c89252f0d44732ae5007d2678fda8c8fbceafa4e4b4ff500d236fb796284d8d
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.1.tar.gz

  SIZE:  17797997 bytes
  SHA1:  c39b4001f7acb4e334cb60a0f4df72d434bef711
  SHA256: b87c738cb2032bf4920fef8e3864dc5cf8eae9d89d8d523ce0236945c5797dcd
  SHA512: 7399d59b54764e02760ed6cac525a43c5e7212aebbbff8a04234dc45adbc0cd9fe1ff9a9328eefd38f02d3b6c5b2e3ca843808784755ff4e66ded624f55c150a
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.1.tar.xz

  SIZE:  11407048 bytes
  SHA1:  83499c14c674cf2d88e495031434a94c06330879
  SHA256: 6725b5534d5a3a21ec4f14d6d7b9921a0d00d08acb88fd04cd50b47b70496338
  SHA512: e9d89aeefb1b1e72cee9d3d414b27c793cf09ff3ed5e0ea5277a2b6ae1cae9fdbf6b404a84b42c0c6835754eb04674fc4f1470fbfedabeee3f57e518f13db633
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.1.zip

  SIZE:  19842037 bytes
  SHA1:  ab9dec602b11ee4cfc295d6aa87ebe712372d123
  SHA256: 4c8ae431b33f78d64cabb31911e0890e9a3ac380b4f22b11738f9baeeda51763
  SHA512: a26d3ab5983c6f3ea454e3e75554137305525479e4c15c0ae424689e870e2c5a9f0fe194975cf362cc5528ce601e31a0a15b87c7af200fd0d1da17459435b953
  

Lời nhắn

Xin gửi lời cảm ơn tới các cộng tác viên, các nhà phát triển, và những người dùng đã cung cấp thông báo lỗi, đã giúp chúng tôi có thể phát hành phiên bản này.