Phát hành Ruby 2.4.0-preview1

Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo về việc phát hành Ruby phiên bản 2.4.0-preview1.

Phiên bản Ruby 2.4.0-preview1 là phiên bản preview đầu tiên của Ruby 2.4.0. Bản preview1 lần này được phát hành sớm hơn so với thông thường vì nó bao gồm rất nhiều chức năng và cải tiến. Mọi người đừng ngại phản hồi lại cho chúng tôi về phiên bản này, vì các chức năng vẫn có thể được thay đổi và cập nhật.

Hợp nhất Fixnum và Bignum vào Integer

Mặc dù chuẩn ISO/IEC 30170:2012 không mô tả chi tiết nội dung của lớp (class) Integer, CRuby hiện đang tồn tại hai lớp Integer : FixnumBignum. Ruby 2.4 đã thống nhất lại và gộp chung 2 lớp này thành 1 lớp có tên là Integer.

Lớp String hỗ trợ Unicode trong việc xử lý hoa-thường

Hàm String/Symbol#upcase/downcase/swapcase/capitalize(!) ở phiên bản 2.4.0 đã hỗ trợ việc biến đổi hoa - thường cho các ký tự Unicode (vi du: 'Türkiye'.upcase 'tr' # => 'TÜRKİYE').

Cải thiện hiệu năng

Ruby 2.4 cũng bao gồm các cải thiện về hiệu năng song song với các thay đổi về chức năng. Sau đây là nội dung của các cải thiện:

Array#max, Array#min

[x, y].max[x, y].min đã được tinh chỉnh lại để ko tạo các mảng tạm (temporary array) trong một số trường hợp.

Regexp#match?

Thêm hàm Regexp#match?, với chức năng thực hiện việc kiểm tra (match) một biểu thức chính quy mà không tạo ra object cho các tham chiếu ngược (back reference) và thay đổi $~ nhằm giảm việc khởi tạo các đối tượng.

Một số cải tiến khác

Debugging

Thread#report_on_exception và Thread.report_on_exception

Ruby sẽ bỏ qua các exception trong các thread trừ khi có một thread khác tham gia vào tiến trình của thread có exception. Tuy nhiên với việc set report_on_exception = true, bạn có thể nhận biết được việc thread bị kết thúc bởi một exception chưa được xử lý.

Hãy góp ý thêm cho chúng tôi về giá trị mặc định của report_on_exception và về việc report-on-GC (thống kê ở Garbage Collection).

Khi phát hiện ra Thread Deadlock, Ruby sẽ hiển thị các threads bị lỗi với backtrace và dependency

Ruby đã có cơ chế phát hiện deadlock của các threads, tuy nhiên các thông tin được báo cáo về deadlock thường không đầy đủ cho việc debug. Từ bản 2.4 trở đi, khi phát hiện ra Deadlock, Ruby sẽ hiển thị các thread cùng với backtrace và các threads liên quan.

Mời mọi người dùng thử và cảm nhận việc lập trình với Ruby 2.4.0-preview1, đồng thời gửi phản hồi cho chúng tôi!

Thay đổi đáng chú ý so với phiên bản 2.3

Chi tiết mời xem Thông tinChangeLog.

Với lần cập nhật này, 1140 files đã được cập nhật, bao gồm 33126 insertion và 50993 deletions so với phiên bản 2.3.0!

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.0-preview1.tar.bz2

  • SIZE: 14108114 bytes
  • SHA1: 7dcc42548d0724d83b6589ab98f34282845d7bcd
  • SHA256: 17570f0b84215ca82252f10c167ee50bc075383c018420c6b2601ae1cade0649
  • SHA512: c9873e8686eb54dbde61d6e23cd5197beebccd6cb31fd12c82763ebe1fde17095d7514d9d93c2c82b238032c98691df5479dc2d666a8a590e0fc54450ec29cb5
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.0-preview1.tar.gz

  • SIZE: 17605452 bytes
  • SHA1: 1003a1e57547d81f4bb979c0f40f242afc284cd5
  • SHA256: 80d02f49f40e7ce07b70bee7efda751b0595a349a017306e9fe8caad5da13e64
  • SHA512: 4b603ab4ff9ea7e8bb8053aa4b638839d534241466d7f0e4d5bca3f2ea416694c2ea391790f1ffdc07fa538918d27707621741eb0ddc7bd00eb9d7628622787a
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.0-preview1.tar.xz

  • SIZE: 11155800 bytes
  • SHA1: bc33085277266f5a09a143bf6817affcb77f8e7f
  • SHA256: 62942c7300727469fe3d2b43e5a5c772d4836cf624a1d644bdece2afaca472c8
  • SHA512: dfc2c6642d49fa95383817a6dc82c416b3218ddfdaf882d6d2e5a7da22d0a5ac142e516a57aa96214070f3c7551d275044233ac052c82d67189b01c39847aad4
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.0-preview1.zip

  • SIZE: 19904781 bytes
  • SHA1: 25c16ee91bbcb0224f80e20d938f5c08832973f7
  • SHA256: fd588aea1558b1171f87a3dd342ee207b8995a2c0a8241d7aa15bcfa16036854
  • SHA512: f2fff35ff9157a4b31177b3d6b91bdaad04c22b3c626c3a5e5ec9a31b103f9607b31c909ef27880065cfdbcfa5d6901a6db89d22e0c645666d069c5b6dd1818b

Lời nhắn của lần release này

Xem thêm thông tin về kế hoạch release và các nội dung khác ở đây:

ReleaseEngineering24