Phát hành Ruby 2.2.4

Ruby 2.2.4 đã được phát hành.

Bản phát hành này bao gồm việc sửa chữa bảo mật cho phần mở rộng Fiddle. Vui lòng xem chi tiết ở chủ đề dưới đây.

Ngoài ra còn sửa chữa một số lỗi khác. Xem chi tiết tại đây ChangeLog.

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.4.tar.bz2

  SIZE:  13336518 bytes
  SHA1:  6132840a859dbf2ac1498ba313021f299a870038
  SHA256: 31203696adbfdda6f2874a2de31f7c5a1f3bcb6628f4d1a241de21b158cd5c76
  SHA512: d27ca2f19c214ce87f906b57edd41f2f8af35b2871c191470facded9cfda15ba46e5c3bc7d5540225a38da6bd65050fcc8aaa4ffbadbb6bf7dc891c1821da0df
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.4.tar.gz

  SIZE:  16638151 bytes
  SHA1:  818e5e157f76d4912ba3a7c7b4fc5156105e83c3
  SHA256: b6eff568b48e0fda76e5a36333175df049b204e91217aa32a65153cc0cdcb761
  SHA512: 5f5d4a5b6bb55643a2c2e4df9ec81062f62d97b2aa0de5faf5b4251f7e585b65a0ff07b4edf23c0969525e36916a132362f8349b6ab441ced8a86d0337532832
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.4.tar.xz

  SIZE:  10464500 bytes
  SHA1:  9216cf34df7fd5ce8059a6403951d6d47964442a
  SHA256: d28bff4641e382681c58072ddc244d025ac47ff71dd9426a92fcfc3830d1773c
  SHA512: 755257eea0cb79f28f1d2dc6e2a5ee4b1954280f51153e5fe90605a875b1d52077660b87e4e04d11552591a1f60a1241e4c70056f073a217b3bad896f64780da
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.4.zip

  SIZE:  18472352 bytes
  SHA1:  b6de8559d6e56ad09a3f4b57ef2c01e8c0754d5a
  SHA256: 9b7f9e96ef84eef97f44bd5ab1fa70ece1668a52585a88ba6a3487579f12e6f4
  SHA512: 7a6678d3f9bc81eb7bb60de342820ed1bf44e834ee3e5ed6c713c8fa0a80c758c5a5260f17aa5ceae32e1f180187c9cb4e278e9fc6a7b8ad4386f9261426ad5b
  

Chú thích

Nhiều lập trình viên, người dùng cung cấp các báo cáo về lỗi đã giúp chúng tôi ra mắt phiên bản này. Xin cảm ơn tất cả về những đóng góp đó.