Phát hành Ruby 2.1.10

Ruby 2.1.10 đã được chính thức phát hành. Bản phát hành này không dành cho production, mà nhằm mục đích thử nhiệm sự tương thích của những bản phát hành bao gồm hai chữ số. Bạn không cần phải nâng cấp từ 2.1.9 lên 2.1.10 trong trường hợp sử dụng bình thường.

Như đã được thông báo trong bản phát hành của Ruby 2.1.9, Ruby 2.1.0 không có bất kì sự thay đổi nào so với 2.1.9, ngoại trừ con số của phiên bản (và chỉ một bài sự thay đổi liên quan trong bộ kiểm thử). Vui lòng thử nghiệm sự tương thích của ứng dụng và/hoặc thư viên của bạn với những phiên bản bao gồm hai chữ số.

Tải xuống

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.10.tar.bz2

  SIZE:  12015299 bytes
  SHA1:  22dcd759d8cbb14c8735988fbc7ee5c35f9d4720
  SHA256: a74675578a9a801ac25eb7152bef3023432d6267f875b198eb9cd6944a5bf4f1
  SHA512: 4b7213695416876e4de3cbce912f61ac89db052c74f0daa8424477991cfc49b07300e960177ff576b634a97ee8afef3c5aded5d5806329dbd01d0ce7b42b9b63
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.10.tar.gz

  SIZE:  15165837 bytes
  SHA1:  2a5194b1fd42a3f1f23f1e0844ae78332a9efd5d
  SHA256: fb2e454d7a5e5a39eb54db0ec666f53eeb6edc593d1d2b970ae4d150b831dd20
  SHA512: 5f9c0cc3d10b4e04c63f001b4add782c34b9f260368f48b443b397cea57680d328f7c28cbb2a9be4c2f5acd114bac07dacb100d57018fa4d2a1792fc03083418
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.10.tar.xz

  SIZE:  9362868 bytes
  SHA1:  adcc9e10b8f7add0e19f8c70afc134c069a862ca
  SHA256: 5be9f8d5d29d252cd7f969ab7550e31bbb001feb4a83532301c0dd3b5006e148
  SHA512: 72406ac133af7f057d4633d2a300e49e133881f6b36ff4cdf6c72b4ff4325de332fc5a45c96ea407140a8bf09cdc307e13107c539196902e5b67b7d24cd72dc9
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.10.zip

  SIZE:  16706304 bytes
  SHA1:  402158192b7673cb4e7a67f48f6d93945bc9fd13
  SHA256: 21cf83156ec782d17827fb9c8a945626dfd68cf0d9eb5ca7a78b12eb91c6f1fb
  SHA512: 5490fc4726a1efaea8c7c541ca3102013b00a0af2903d15009307265c93b218bb13aab0007d279823c740a9b173d957ca79f2d8f25932f04763ec1aa18d164e8
  

Chú thích phát hành

Cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người trong phiên bản này.