Đến với Ruby từ Java

Java rất phổ biến. Nó đã được chứng minh là nhanh (trái với những gì mà các nhóm anti-Java nêu ra). Nó cũng khá là rườm rà. Chuyển từ Java qua Ruby, đoạn mã của bạn sẽ rút ngắn đáng kề. Ruby cho phép thực hiện nguyên mẫu nhanh hơn.

Điểm tương đồng

Giống như Java, trong Ruby,…

 • Bộ nhớ được quản lý thông qua một bộ thu dọn (Garbage Collector).
 • Đối tượng là kiểu dữ liệu chủ đạo.
 • Có các phương thức public, private, và protected.
 • Có tích hợp các công cụ doc (trong Ruby là RDoc). Các doc được tạo bằng rdoc cũng tương tự như được tạo bởi javadoc.

Khác biệt

Khác với Java, trong Ruby,…

 • Bạn không cần phải biên dịch, chỉ cần chạy trực tiếp.
 • Có một số khác biệt với các công cụ GUI của bên thứ ba. Người dùng Ruby có thể dùng WxRuby, FXRuby, Ruby-GNOME2, Qt, hoặc ví dụ như các gói trong Ruby Tk.
 • Bạn sử dụng từ khóa end sau khi định nghĩa mọi thứ trong các lớp, thay vì sử dụng các block.
 • Sử dụng require thay vì import.
 • Tất cả các biến đều là private. Bạn chỉ có thể truy cập từ bên ngoài thông qua các phương thức.
 • Các dấu ngoặc khi gọi phương thức thường bỏ qua hoặc tùy chọn.
 • Tất cả đều là đối tượng, bao gồm số như là 2 và 3.14159.
 • Không kiểm tra các kiểu static.
 • Tên biến chỉ là các nhãn. Không có loại nào liên quan tới chúng.
 • Không có kiểu khai báo. Bạn chỉ cần gán cho tên biến mới những gì cần thiết và nó sẽ “tự tạo” (ví dụ a = [1,2,3] thay vì int[] a = {1,2,3};).
 • Không cần ép kiểu. Chỉ cần gọi các phương thức. Các unit test sẽ báo các ngoại lệ cho bạn biết trước khi bạn thực thi lệnh.
 • Sử dụng foo = Foo.new("hi") thay vì Foo foo = new Foo("hi").
 • Các phương thức khởi tạo luôn được đặt tên là “initialize” thay vì là tên của lớp đó.
 • Bạn có “mixins” thay cho các interface.
 • YAML thường được sử dụng trên XML.
 • Ruby báo nil thay vì null.
 • ==equals() được xử lý khác nhau trong Ruby. Sử dụng == khi bạn muốn kiểm tra tương đương trong Ruby (trong Java là equals()). Sử dụng equals?() khi bạn muốn biết 2 đối tượng có giống nhau không (trong Java là ==).