Đến với Ruby từ Perl

Perl rất tuyệt vời, các tài liệu của Perl cũng vậy. Cộng đồng Perl cũng … tuyệt vời. Tuy nhiên, ngôn ngữ này khá rộng lớn và phức tạp. Ruby có lẽ được dành cho các Perler những người đã có một khoảng thời gian dễ dàng, một ngôn ngữ trực quan hơn, và các tính năng OO được xây dựng ngay từ đầu.

Điểm tương đồng

Giống như Perl, trong Ruby,…

 • Bạn có một gói quản lý hệ thống, như là CPAN (trong Ruby thì được gọi là RubyGems).
 • Các regex đã được xây dựng sẵn.
 • Có một số lượng built-ins khá lớn được xây dựng sẵn.
 • Các ngoặc đơn thường tùy chọn.
 • Cách hoạt động của các String cũng tương tự nhau.
 • Có một ký tự phân cách giữa chuỗi và regex khi trích dẫn cú pháp như của Perls (như %q{(dẫu nháy đơn) này}, hoặc %Q{(nháy kép) này}, và %w{trích dẫn danh sách các từ}. Bạn %Q|có thể| %Q(dùng) ký tự %Q^khác^ nếu thích.
 • You’ve got double-quotish variable interpolation, though nó "trông #{như thế} này" (và bạn có thể đặt bất cứ đoạn mã mình thích vào #{}).
 • Mở rộng lệnh shell bằng `backticks`.
 • Có tích hợp các công cụ doc (trong Ruby là rdoc).

Khác biệt

Khác với Perl, trong Ruby,…

 • Bạn không cần các quy tắc về ngữ cảnh như Perl.
 • Một biến không giống như đối tượng mà nó có thể tham chiếu. Thay vào đó nó luôn được tham chiếu đến đối tượng.
 • Mặc dù $@ đôi khi được sử dụng khi khai báo tên biến, chứ không chỉ loại của nó, nó chỉ ra phạm vi ($ cho toàn cục, @ cho thể hiện của đối tượng, và @@ cho thuộc tính của lớp).
 • Các phần tử của mảng đặt trong ngoặc vuông thay vì ngoặc đơn.
 • Kết hợp list từ các list khác không làm cho chúng trở nên lớn hơn. Thay vào đó bạn sẽ nhận được một mảng của mảng.
 • Sử dụng def thay vì sub.
 • Không cần dấu chấm phẩy ở mỗi cuối dòng. Thay vào đó, bạn kết thúc các chức năng, lớp và các điều kiện với từ khóa end.
 • Đối tượng là kiểu dữ liệu chủ đạo. Bạn có thể gọi foo.to_i, foo.to_s, v.v., nếu bạn muốn chuyển đổi kiểu dữ liệu.
 • Không có eq, ne, lt, gt, ge, nor le.
 • Không có toán tử diamond (<>). Bạn có thể sử dụng IO.some_method để thay thế.
 • Dấu suy ra => chỉ được dùng cho các chuỗi ký tự hash.
 • Không có undef. Trong Ruby bạn có nil. nil là một đối tượng (như những thứ khác trong Ruby). Không phải là một biến không xác định. Nó sẽ là false nếu bạn xem nó như kiểu boolean.
 • Khi kiểm tra đúng sai, chỉ có falsenil là dành cho các giá trị sai. Tất cả mọi thứ đều là true (bao gồm 0,0.0"0").
 • Không có PerlMonks. Mặc dù hộp thư chung của ruby-talk là một nơi rất hữu ích.