1 | 2 | 3 | 4

Tìm hiểu Ruby trong 25 phút

Bây giờ, chúng ta hãy tạo một đối tượng ChàoMừng và sử dụng nó:

irb(main):035:0> g = ChàoMng.new("Pat")
=> #<ChàoMừng:0x16cac @tên="Pat">
irb(main):036:0> g.xin_chào
Xin chào Pat!
=> nil
irb(main):037:0> g.tm_bit
Tạm biệt Pat, hẹn gặp lại.
=> nil

Khi đối tượng g được tạo, nó nhớ rằng cái tên là Pat. Vậy nếu chúng ta muốn lấy một cái tên trực tiếp thì sao?

irb(main):038:0> g.@tên
SyntaxError: compile error
(irb):52: syntax error
    from (irb):52

Ồ, không thể làm được.

Bên trong của đối tượng

Các biến đối tượng thường ẩn trong trong đối tượng. Chúng không ẩn hoàn toàn, bạn sẽ thấy chúng mỗi khi khởi tạo một đối tượng và có nhiều cách để gọi chúng, nhưng Ruby sử dụng phương pháp tiếp cận hướng đối tượng tốt trong việc giữ dữ liệu ẩn đi phần nào.

Vậy những phương thức nào tồn tại cho đối tượng ChàoMừng?

irb(main):039:0> ChàoMng.instance_methods
=> ["method", "send", "object_id", "singleton_methods",
  "__send__", "equal?", "taint", "frozen?",
  "instance_variable_get", "kind_of?", "to_a",
  "instance_eval", "type", "protected_methods", "extend",
  "eql?", "display", "instance_variable_set", "hash",
  "is_a?", "to_s", "class", "tainted?", "private_methods",
  "untaint", "xin_chào", "id", "inspect", "==", "===",
  "clone", "public_methods", "respond_to?", "freeze",
  "tạm_biệt", "__id__", "=~", "methods", "nil?", "dup",
  "instance_variables", "instance_of?"]

Quá tuyệt! Có rất nhiều method hay phương thức. Chúng ta chỉ định nghĩa 2 phương thức, vậy cái gì đây? Đó là tất cả các phương thức cho đối tượng Người chào đón, một danh sách hoàn chỉnh bao gồm cả những phương thức được kế thừa. Nếu chúng ta muốn một danh sách chỉ có các phương thức định nghĩa cho ChàoMừng, chúng ta có thể loại bỏ các phương thức được kế thừa bằng cách thêm tham số false, nghĩa là chúng ta không muốn bất kỳ phương thức được kế thừa nào.

irb(main):040:0> ChàoMng.instance_methods(false)
=> ["xin_chào", "tạm_biệt"]

A, được hơn rồi đó. Bây giờ chúng ta hãy xem phương thức nào được đối tượng ChàoMừng phản hồi:

irb(main):041:0> g.respond_to?("tên")
=> false
irb(main):042:0> g.respond_to?("xin_chào")
=> true
irb(main):043:0> g.respond_to?("to_s")
=> true

Nó hiểu được xin_chàoto_s (to string - chuyển sang chuỗi kí tự, một phương thức mặc định cho mọi đối tượng), nhưng không biết tên.

Thay thế các lớp - Không bao giờ là quá muộn

Nếu bạn muốn có thể xem hoặc thay đổi tên? Ruby cung cấp một cách dễ dàng để truy xuất dữ liệu tới các biến của một đối tượng.

irb(main):044:0> class ChàoMng
irb(main):045:1>  attr_accessor :tên
irb(main):046:1> end
=> nil

Trong Ruby, bạn có thể mở một lớp ở phía trên và sửa nó. Sự thay đổi sẽ xuất hiện trong các đối tượng mới mà bạn tạo và cả những đối tượng đã tồn tại của lớp này. Vậy thì chúng ta hãy tạo một đối tượng mới và thử với thuộc tính @tên của nó.

irb(main):047:0> g = ChàoMng.new("Andy")
=> #<ChàoMừng:0x3c9b0 @tên="Andy">
irb(main):048:0> g.respond_to?("tên")
=> true
irb(main):049:0> g.respond_to?("tên=")
=> true
irb(main):050:0> g.xin_chào
Xin chào Andy!
=> nil
irb(main):051:0> g.tên="Betty"
=> "Betty"
irb(main):052:0> g
=> #<ChàoMừng:0x3c9b0 @tên="Betty">
irb(main):053:0> g.tên
=> "Betty"
irb(main):054:0> g.xin_chào
Xin chào Betty!
=> nil

Sử dụng attr_accessor định nghĩa 2 phương thức mới cho chúng ta: tên để lấy giá trị và tên= để gán giá trị.

MegaChàoMừng chào mừng tất cả mọi thứ

Trình chào mừng này không thú vị gì nếu nó chỉ chào được một người trong cùng một thời điểm. Sẽ thế nào nếu chúng ta có thể vài kiểu MegaChàoMừng có thể đồng thời chào Thế giới, chào một người nào đó hay một danh sách cá nhân?

Chúng ta sẽ viết trong một tập tin thay vì gõ trực tiếp trên IRB.

Để thoát IRB, gõ “quit”, “exit” hoặc tổ hợp phím Control-D.

#!/usr/bin/env ruby

class MegaChàoMng
 attr_accessor :danh_sách_tên

 # Create the object
 def initialize(danh_sách_tên = "Thế giới")
  @danh_sách_tên = danh_sách_tên
 end

 # Nói xin chào tới mọi người
 def xin_chào
  if @danh_sách_tên.nil?
   puts "..."
  elsif @danh_sách_tên.respond_to?("each")
   # @danh_sách_tên là danh sách tên, lặp đi lặp lại!
   @danh_sách_tên.each do |name|
    puts "Xin chào #{name}!"
   end
  else
   puts "Xin chào #{@danh_sách_tên}!"
  end
 end

 # Tạm biệt mọi người
 def tm_bit
  if @danh_sách_tên.nil?
   puts "..."
  elsif @danh_sách_tên.respond_to?("join")
   # Gộp các thành phần của danh sách bằng dấu phẩy
   puts "Tạm biệt #{@danh_sách_tên.join(", ")}. Hẹn gặp lại!"
  else
   puts "Tạm biệt #{@danh_sách_tên}. Hẹn gặp lại!"
  end
 end

end


if __FILE__ == $0
 mg = MegaChàoMng.new
 mg.xin_chào
 mg.tm_bit

 # Đổi tên thành "Zeke"
 mg.danh_sách_tên = "Zeke"
 mg.xin_chào
 mg.tm_bit

 # Đổi tên thành danh sách tên
 mg.danh_sách_tên = ["Albert", "Brenda", "Charles",
  "Dave", "Engelbert"]
 mg.xin_chào
 mg.tm_bit

 # Đổi thành rỗng
 mg.danh_sách_tên = nil
 mg.xin_chào
 mg.tm_bit
end

Lưu tập tin này với tên “ri20min.rb”, và chạy nó “ruby ri20min.rb”. Màn hình sẽ hiện như này:

Xin chào Thế giới!
Tạm biệt Thế giới. Hẹn gặp lại!
Xin chào Zeke!
Tạm biệt Zeke. Hẹn gặp lại!
Xin chào Albert!
Xin chào Brenda!
Xin chào Charles!
Xin chào Dave!
Xin chào Engelbert!
Tạm biệt Albert, Brenda, Charles, Dave, Engelbert. Come
back soon!
...
...

Có rất nhiều thứ mới trong ví dụ cuối cùng này và chúng ta có thể có cái nhìn sâu hơn tại.