1 | 2 | 3 | 4

Tìm hiểu Ruby trong 25 phút

Vậy hãy nhìn sâu hơn vào chương tình mới của chúng ta, chú ý các dòng ban đầu, bắt đầu bởi dấu thăng (#). Trong Ruby, bất cứ thứ gì trong một dòng phía sau dấu thăng là một bình luận và trình biên dịch sẽ bỏ qua. Dòng đầu tiên của tập tin là trường hợp đặc biệt, hệ điều hành nhân Unix sẽ cho shell biết cách chạy tập tin. Mục đích của các bình luận là để làm rõ hơn.

Phương thức xin_chaođã trở nên phức tạp hơn một chút:

# Say hi to everybody
def xin_chao
 if @names.nil?
  puts "..."
 elsif @names.respond_to?("each")
  # @names là danh sách tên, lặp đi lặp lại!
  @names.each do |name|
   puts "Xin chào #{name}!"
  end
 else
  puts "Xin chào #{@names}!"
 end
end

Chương trình sẽ dựa vào biến ví dụ @names để đưa ra quyết định. Nếu nó rỗng thì chỉ in ra ba dấu chấm. Không có lý nào lại đi chào không ai cả, phải vậy chứ?

Chu kỳ và vòng lặp—a.k.a. lặp đi lặp lại

Nếu đối tượng @names phản hồi each (mỗi), nó nghĩa là bạn có thể lặp đi lặp lại, vì thế nó lặp đi lặp lại và mỗi lần chào một người. Cuối cùng, nếu @names là thứ gì đó, tự động chuyển nó thành xâu và thực hiện chào như mặc định.

Chúng ta hãy nhìn sấu hơn vào phép lặp:

@names.each do |name|
 puts "Xin chào #{name}!"
end

each là phương thức cho phép một khối lệnh chạy mỗi lần gặp một thành phần trong danh sách, và đoạn ở giữa doend là khối lệnh. Một khối lệnh giống như một hàm bất định hay lambda. Biến nằm giữa 2 dấu gạch dọc là tham số cho khối lệnh này.

Điều xảy ra ở đây là với tất cả các mục trong một danh sách, name ràng buộc với các phần tử của danh sách, và cú pháp puts "Xin chào #{name}!" sẽ chạy với cái tên đó.

Phần lớn các ngôn ngữ lập trình khác làm việc với một danh sách bằng vòng lặp for, ví dụ trong C sẽ như này:

for (i=0; i<number_of_elements; i++)
{
 do_something_with(element[i]);
}

Nó vẫn hoạt động tuy nhiên không được hay cho lắm. Bạn cần một biến đếm i, xác định được độ dài của danh sách, và cần phải giải thích làm thế nào để đi hết danh sách. Cách của Ruby hay hơn nhiều, tất cả chi tiết quản lý được ẩn trong phương thức each, tất cả những gì bạn cần làm là nói với vó cần phải làm gì với các thành phần. Trong đó, phương thức each về cơ bản sẽ gọi yield "Albert", sau đó yeld "Brenda" rồi yield "Charles", vv.

Khối lệnh, ánh sáng lấp lánh trên các cạnh của Ruby

Sức mạnh thực sự của khối lệnh là khi xử lý các đối tượng phức tạp hơn danh sách. Ngoài việc xử lý các chi tiết nội dung đơn giản trong phương thức, bạn còn có thể xử lý thiết lập, teardown và lỗi - tất cả ẩn đi khỏi sự chú ý của người dùng.

# Tạm biệt mọi người
def tam_biet
 if @names.nil?
  puts "..."
 elsif @names.respond_to?("join")
  # Gộp các thành phần của danh sách bằng dấu phẩy
  puts "Tạm biệt #{@names.join(", ")}. Hẹn gặp lại!"
 else
  puts "Tạm biệt #{@names}. Hẹn gặp lại!"
 end
end

Phương thức tam_biet không sử dụng each, thay vào đó nó kiểm tra xem nếu @names có đáp ứng phương thức join không, nếu có thì sử dụng nó. Mặt khác nó chỉ in ra các biến dưới dạng xâu. Phương thức này không quan tâm tới kiểu của biến, chỉ dựa vào phương thức mà nó hỗ trợ được gọi là “Duck Typing”, giống như “nếu nó đi giống con vịt và quạc quạc giống con vịt…”. Lợi ích của điều này là không cần thiết phải hạn chế kiểu biến được hỗ trợ. Nếu ai đó đến với một kiểu danh sách lớp mới, miễn là nó thực thi phương thức join với cùng một ngữ nghĩa như các danh sách khác, mọi thứ sẽ hoạt động theo đúng kế hoạch.

Bắt đầu kịch bản

Vậy, đó là lớp MegaGreeter, phần còn lại của tập tin chỉ để gọi phương thức trong lớp đó. Có một mẹọ cuối cùng để chú ý, đó là dòng

if __FILE__ == $0

__FILE__ là biến kỳ diệu, nó chứa tên của tập tin hiện tại. $0 là tên của tập tin sử dụng để bắt đầu chương trình. Kiểm tra này nói rằng “Nếu đây là tập tin chính được sử dụng…” nghĩa là nó cho phép một tập tin có thể sử dụng như một thư viện và không phải thực thi mã bên trong, nhưng nếu nó là một tập tin có thể thực thi thì mã sẽ được thực thi.

Xem xét tự giới thiệu

Vì vậy, đó là nó sử dụng cho tour tham quan nhanh về Ruby. Có rất nhiều điều cần khám phá, các cấu trúc điều khiển khác nhau mà Ruby cung cấp; cách sử dụng của các khối lệnh và yield; các module như mixins; và còn nhiều hơn nữa. Tôi hy vọng những thú vị ban đầu này của Ruby sẽ khiến bạn muốn học thêm nữa.

Nếu vậy, hãy đi đến khu vực Tài liệu của chúng tôi, nơi có vô vàn đường dẫn tới các bài chỉ dẫn và hướng dẫn sử dụng, tất cả đều miễn phi trực tuyến.