Lưu trữ 2016

Phát hành Ruby 2.4.0

Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo về việc phát hành Ruby phiên bản 2.4.0.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.4.0-rc1

Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo về việc phát hành Ruby phiên bản 2.4.0-rc1.

Đọc tiếp...

Ruby ra mắt ấn bản 2.3.3

Ruby 2.3.3 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby ra mắt ấn bản 2.3.2

Ruby 2.3.2 mới được phát hành.

Đọc tiếp...

Ruby ra mắt ấn bản 2.2.6

Ruby 2.2.6 mới được phát hành

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.4.0-preview1

Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo về việc phát hành Ruby phiên bản 2.4.0-preview1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.3.1

Chúng tôi vừa phát hành Ruby 2.3.1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.5

Chúng tôi vừa phát hành Ruby 2.2.5.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.10

Ruby 2.1.10 đã được chính thức phát hành. Bản phát hành này không dành cho production, mà nhằm mục đích thử nhiệm sự tương thích của những bản phát hành bao gồm hai chữ số. Bạn không cần phải nâng cấp từ 2.1.9 lên 2.1.10 trong trường hợp sử dụng bình thường.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.9

Ruby 2.1.9 đã được chính thức phát hành.

Đọc tiếp...

Kế hoạch hỗ trợ cho Ruby 2.0.0 và Ruby 2.1

Chúng tôi xin thông báo về kế hoạch hỗ trợ sắp tới cho Ruby 2.0.0 và Ruby 2.1.

Đọc tiếp...